IFRS 2016 - novinky, komentáre, príklady

IFRS 2016 - novinky, komentáre, príklady

Ciele

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS.

Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Obsah

Prezentácia účtovnej závierky

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015 prijíma zmeny IAS 1 s názvomIniciatíva zverejňovanias uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34, IFRS 1.

  • IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky

Konsolidácie podľa IFRS

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1703 z 22. septembra 2016 prijíma zmeny s uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 10, IFRS 12, IAS 28, IFRS 9/IAS 39

  • IAS 27   – Individuálna účtovná závierka
  • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka
  • IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách
  • IFRS 3  – Podnikové kombinácie
  • IAS 28 – Investície do pridružených a spoločných podnikov
  • IFRS 11 – Spoločné dohody
  • IFRS 5  – Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti
  • diskusia - závery

Lektori

Ing. Ivan Bošela, Ing. Ivan Bošela ml., daňoví a účtovní poradcovia, audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov

Termín

1 deň