Stratégia riadenia aktív a pasív v podmienkach Basel II I, II

Stratégia riadenia aktív a pasív v podmienkach Basel II I, II

Ciele

Naučiť účastníkov analyzovať základný vzťah medzi rizikami a výnosmi v bankovníctve, rozšíriť a prehĺbiť ich poznatky, rozvinúť praktické zručnosti z oblasti riadenia aktív a pasív.

Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní analyzovať súčasnú a budúcu efektívnosť riadenia aktív a pasív banky a aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo vlastnej práci.

Účastníci

Zamestnanci bánk na strednej úrovni manažmentu, ktorí rozhodujú o otázkach stratégie banky v oblasti riadenia aktív a pasív, aj perspektívni riadiaci zamestnanci bánk, ktorí a pripravujú na tieto pozície. Seminár je vhodný aj pre ďalších zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje vedomosti aj na oblasť riadenia aktív a pasív.

Obsah seminára

Obsah 1. seminára

 • finančné ciele banky
 • kategorizácia finančných rizík
 • ukazovatele ziskovosti banky a druhy rizík v bankovníctve
 • analýza výkonnosti banky - riziká
 • analýza výkonnosti banky - ziskovosť
 • riziko
  • kategória rizika
  • ukazovatele rizika
  • analýza rizikového profilu banky
 • riadenie rizika likvidity
 • riadenie rizika úrokovej sadzby - analýza medzery
 • riešenie prípadovej štúdie

Obsah 2. seminára

 • riziko úrokovej sadzby - durácia
 • primeranosť vlastných zdrojov v zmysle opatrení NBS
 • zaistenie rizík (úrokové, devízové)
  • swapy
  • futures
  • forwards
  • opcie, swapy s opciami
 • príklady
 • riadenie portfólia cenných papierov
 • devízové riziko
 • záverečný test

Na základe úspešného zvládnutia záverečného testu získajú účastníci seminára osvedčenie.

Lektori

špecialisti z komerčných bánk a iných finančných inštitúcií, ako aj špecializovaných poradenských firiem 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751