Solvency II: Executive summary

Solvency II: Executive summary

Ciele

Aktuálnou témou v poisťovníctve je regulácia Solvency II (resp. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES). V prvej časti seminára, získajú účastníci prehľad o zásadných zmenách v systéme riadenia rizík, posudzovaní solventnosti a v metódach oceňovania technických rezerv. Druhá časť seminára je zameraná na praktické aspekty riadenia implementácie Solvency II, t.j. hlavne zmien, týkajúcich sa vedenia projektu zavádzania Solvency II tak, aby požiadavky regulácie boli implementované s minimálnymi nákladmi pri súčasnej maximalizácii pozitívnych efektov pre poisťovňu. 

Účastníci

Členovia predstavenstiev poisťovní, senior manažéri a manažéri poisťovní zodpovední za implementáciu Solvency II. 

Obsah seminára

 • hrnutie základných princípov riadenia rizík
  • definícia rizika
  • cieľ riadenia rizík a proces riadenia rizík
  • cieľ regulácie finančného sektora
  • základné charakteristiky investícií
 • Úvod do Solvency II
  • ciele projektu Solvency II
  • Lamfalussy legislatívny proces
  • zavedenie Solvency II v ČR
  • piliere Solvency II
  • princíp posudzovania solventnosti
  • použité parametre
 • SCR (kapitálová požiadavka na solventnosť)
  • zásady sledovania solventnosti a frekvencia výpočtu SCR
  • prístupy k výpočtu SCR
  • Výpočet SCR pomocou štandardnej formule
   • obecné zásady výpočtu a jeho štruktúra
   • ovýpočet vybraných modulov a podmodulov
  • Výpočet SCR pomocou interného modelu
   • Use test
   • výhody nevýhody výpočtu SCR ppomocou štandardnej formuly x interného modelu
 • MCR (minimálna kapitaálová požiadavka)
  • Obecné zásady výpočtu
  • MCR pre neuniverzálna poisťovne
 • Technické rezervy
  • zásady výpočtu)
  • rezervy pre životné/neživotné poistné záväzky
 • ďalšie vybrané požiadavky
  • riadiaci a kontrolný systém
  • poisťovne v skupine
 • čo prinesie Solvency II?
  • dopady Solvency II na poisťovne/poistný sektor
  • zmeny vo vykonávaní dohľadu
  • reporting pre dohľad
 • proces implementácie Solvency IIh
  • zistenie miery zhody medzi požiadavkami Solvency II a skutočným fungovaním procesov v poisťovni
  • úlohy a zodpovednosti
  • IT sytémy, ktoré bude potrebné zaviesť
  • smernice, ktoré bude potrebné vypracovať
  • časový harmonogram impelementácie
  • návrh projektovej mapy
  • postup vzdelávania manažmentu a zamestnacov
  • problémy, ktoré sa pri impelementácii vyskytnú a ako ich riešiť
 • zavedenia interného modelu
  • návrh projektovej mapy
  • zodpovednosť povinnosť funkcie riadenia rizík a riadiaceho a kontrolného orgánu
  • proces schvaľovania ČNB
  • Prečo nechať vytvoriť a/alebo validovať model externými odborníkmi_
 • Zavedenie Solvency II s minimálnymi nákladmi
  • jednotlivé nákladové položky
  • alokácia celkových zdrojov (finančných, personálnych) na jednotlivé oddelenia
  • potrebné investície do IT, odborníkov
  • Kde je možné ušetriť?
  • Je výhodné počítať SCR pomocou štandardnej formule, alebo interného modelu?
 • Naše Know - How
  • o krok vpredu pred konkurenciou
  • identifikácia vhodných oblastí pre outsourcing
 • implementácia Solvency II – príklad z praxe poisťovne
  • Solvencvy II v rámci Enterprise Risk managementu
  • Praktické aspekty implementácie Solvency II
   • Corporate Governance
   • Risk Capital VaR Framework
   • Systém limitov
   • Náklady implementácie Solvency II
  • Prínosy implementácie Solvency II
 • zhrnutie a záver

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043