• Cena kurzu
  355.79€
 • Najbližší termín
  20. 11. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Sekuritizácia

Ciele

Oboznámiť účastníkov s podstatou a dôvodmi sekuritizácie, rozdielmi medzi tradičnou a syntetickou sekuritizáciou a priebehom celej transakcie. Účastníci sa na seminári oboznámia s konkrétnymi aktivitami zúčastnených strán transakcie:

-          vlastníka aktív (organizátor)

-          správcu (trustee)

-          poisťovateľa

-          ratingových agentúr

-          investora/

Uvedená problematika je počas seminára prezentovaná formou riešenia príkladu, na ktorom bude ukázaný princíp rozdielnej seniority tranží a tzv. vodopádu (waterfall). Súčasťou seminára je aj oboznámenie sa účastníkov s princípmi oceňovania jednotlivých tranží.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,  špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, úverov, riadenia aktív a pasív a všetkých, ktorí si potrebujú z danej oblasti rozšíriť svoje vedomosti.

Obsah seminára

 • ŸÚvod do štruktúrovaných financií
 • Úvod do sekuritizácie
 • ŸPodstata sekuritizácie
 • Druhy podkladových aktív
 • ŸMotívy pre sekuritizáciu aktív
 • Predaj aktív vs. sekuritizácie
 • ŸMechanizmus prenosu rizika
 • Ratingové hodnotenie
 • Princípy oceňovania sekuritizovaných aktív
 • ŸProblémy pri investovaní do cenných papierov krytých aktívami
 • ŸVýhody a nevýhody sekuritizácie
 • Kapitálová požiadavka na sekuritizáciu
 • ŸSekuritizácia a jej spojitosť s finančnou krízou, alebo prečo investovať do niečoho čomu (ne)rozumieme?

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,Advanced Risk Management, s.r.o.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

20. 11. 2013 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

296.49 € bez DPH
355.79 € s DPH

Variabilný symbol

0843

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.