• Cena kurzu
  271.2€
 • Najbližší termín
  31. 05. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Rizikový apetít

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s konceptom a praktickou aplikáciou rizikového apetítu. Účastníci sa naučia ako jednotlivé riziká zahrnúť do rizikového apetítu inštitúcie vrátane zohľadnenia interakcií medzi identifikovanými rizikami a celkovým finančným plánom inštitúcie.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, finančných manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah

Úvod

 • Motivácia – vzťah výnosu a rizika v ekonomickom rozhodovaní
 • Vysvetlenie kľúčových pojmov
  •  Risk capacity
  •  Risk tolerance
  •  Risk appetite
  •  Risk profile
 • Používané definície rizikového apetítu (FSB, BCBS, CRD,...)
 • Informačné zdroje

 Rámec rizikového apetítu (risk appetite framework)

 • Všeobecné požiadavky
 • Role a zodpovednosti
 • Procesy
 • Tri línie obrany (Three lines of defence)
 • Posúdenie bankovým dohľadom

 Stanovenie rizikového apetítu (risk appetite statement)

 • Všeobecné požiadavky
 • Štruktúra dokumentu
 • Kvantitatívne riziká
  •  obchodné riziko a ziskovosť
  •  kreditné riziko
  •  trhové riziko
  •  riziko likvidity
  •  IRRBB
 • Kvalitatívne riziká
 • Agregácia jednotlivých rizík
 • Limity rizika

 Implementácia rizikového apetítu do riadenia banky

 • Konkrétne kroky implementácie
 • Úskalia pri implementácii
 • Reporting
 • Prínosy a náklady plynúce z implementácie

 Prípadové štúdie

 • Banco Santander
 • Caixa Geral de Depositos
 • HSBC
 • ING Bank
 • Reserve Bank of Australia
 • Royal Bank of Scotland
 • Société Générale

 Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Termín

0,5 dňa

Aktuálne termíny

31. 05. 2023 (Pozvánka)

Harmonogram

vyučovanie:                                   9.00 h – 13:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

226 € bez DPH
271.2 € s DPH

Variabilný symbol

2543


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.