Rizikový apetít

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s konceptom a praktickou aplikáciou rizikového apetítu. Účastníci sa naučia ako jednotlivé riziká zahrnúť do rizikového apetítu inštitúcie vrátane zohľadnenia interakcií medzi identifikovanými rizikami a celkovým finančným plánom inštitúcie.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, finančných manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Úvod

 • Motivácia – vzťah výnosu a rizika v ekonomickom rozhodovaní
 • Vysvetlenie kľúčových pojmov
  •  Risk capacity
  •  Risk tolerance
  •  Risk appetite
  •  Risk profile
 • Používané definície rizikového apetítu (FSB, BCBS, CRD,...)
 • Informačné zdroje

 Rámec rizikového apetítu (risk appetite framework)

 • Všeobecné požiadavky
 • Role a zodpovednosti
 • Procesy
 • Tri línie obrany (Three lines of defence)
 • Posúdenie bankovým dohľadom

 Stanovenie rizikového apetítu (risk appetite statement)

 • Všeobecné požiadavky
 • Štruktúra dokumentu
 • Kvantitatívne riziká
  •  obchodné riziko a ziskovosť
  •  kreditné riziko
  •  trhové riziko
  •  riziko likvidity
  •  IRRBB
 • Kvalitatívne riziká
 • Agregácia jednotlivých rizík
 • Limity rizika

 Implementácia rizikového apetítu do riadenia banky

 • Konkrétne kroky implementácie
 • Úskalia pri implementácii
 • Reporting
 • Prínosy a náklady plynúce z implementácie

 Prípadové štúdie

 • Banco Santander
 • Caixa Geral de Depositos
 • HSBC
 • ING Bank
 • Reserve Bank of Australia
 • Royal Bank of Scotland
 • Société Générale

 Zhrnutie seminára a záver

Lektori

odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719