• Cena kurzu
  310.8€
 • Najbližší termín
  11. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Riadenie likvidity banky

Ciele

Riadenie likvidity je dôležitou súčasťou riadenie aktív a pasív (ALM) a celkového riadenia banky. Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so spôsobmi mapovania bilančných položiek banky pre účely likvidity, vysvetliť modelovanie administrovaných produktov (bez definovanej splatnosti), a správne identifikovať jednotlivé riziká pri riadení likvidity. Súčasťou workshopu sú prípadové štúdie a praktické simulácie v Exceli.

Účastníci

Zamestnanci bánk z oblasti ALM/Treasury, projektoví a produktoví manažéri pre oblasť ALM/Treasury, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back-office, compliance ....).

Workshop je vhodný pre zamestnancov bánk, ktorí majú záujem porozumieť problematike riadenia likvidity na praktických príkladoch a simuláciách.

Obsah seminára

 • Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
 • Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity, nastavenie a pravidlá používania v banke, kontingenčné prirážky FTP, ďalšie FTP prispôsobenia
 • Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
 • Riadenie likvidity banky
 • Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
 • Likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity
 • Likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
 • Stresové scenáre pre riadenie likvidity
 • Ukazovatele likvidity (LCR/NSFR)
 • Proces ILAAP (Internal liquidity adequacy assessment process)
 • Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: Peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo), kapitálový trh (dlhopisy) - produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov, futures)
 • Prípadové štúdie z praxe a simulácie na modeloch v Exceli

Lektori

Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.
lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, Treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

11. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 17.00 h

Cena

259 € bez DPH
310.8 € s DPH

Variabilný symbol

1946


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.