Riadenie kreditného rizika

Riadenie kreditného rizika

Ciele

Seminár je zameraný na riadenie kreditného rizika. Úvodná časť seminára sa venuje vysvetleniu nevyhnutných pojmov, spôsobom identifikácie a merania rizika. Podstatná časť seminára za zaoberá samotným riadením kreditného rizika, t.j. organizačným usporiadaním a postupmi zameranými na poskytovanie, správu a vymáhanie úverov vrátane reportingu.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým pracovníkom oddelenia financií a predaja, risk manažérom a expertom zodpovedným za kreditné riziko, ďalej interným audítorom a pracovníkom compliance.

Obsah seminára

 • Úvod
  • definícia kreditného rizika
  • cieľ riadenia kreditného rizika
  • proces riadenia kreditného rizika rizík
  • základné pojmy a ich význam
  • príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
  • štruktúra kreditného rizika
  • klasifikácia finančných rizík
  • väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami
  • strategická konkurenčná výhoda vyplývajúca z dobrého systému merania a riadenia kreditného rizika
 • identifikácia kreditného rizika
  • najčastejšie formy kreditného rizika
  • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka a typu transakcie
 • meranie kreditného rizika – základ kvalitného riadenia
  • úvod do merania kreditného rizika
  • kľúčové charakteristiky kreditného rizika
   • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
   • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
  • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
  • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
  • spôsoby merania kreditného rizika
   • očakávaná starta (EL)
   • neočakávaná strata (UL)
   • VaR
  • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
  • úvod do stresového testovania
   • metódy stresového testovania
   • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
   • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú a neočakávanú stratu
 • riadenie kreditného rizika
  • organizačné usporiadanie
  • požiadavky na procedúry
  • schvaľovací proces:
   • poznáte svojich klientov?
   • podoba procesu
   • právomoci
   • technické zabezpečenie
   • blacklisty a registre klientskych informácií
  • dôležitosť segmentácie klientov a protistrán
  • systém kreditných limitov
   • spôsob ich stanovenia
   • väzba na veľkosť rizika a marže
  • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
   • vplyv na výšku expozície
   • dôležitosť ich nastavenia
   • motivačné schémy pre obchodníkov
   • "boj" medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
  • nástroje riadenia kreditného rizika
  • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate a účtovné súvislosti (IFRS x CRD IV)
  • psychologické aspekty kreditného rizika
   • rozdielna rizikovosť rôznych predajných kanálov
   • rozdielna rizikovosť rôznych finančných produktov
 • vymáhací proces
  • podoba procesu
  • pre-collection
  • základné rozdiely medzi soft/early a hard/late collection
 • reporting
  • štruktúra reportingu
  • frekvencia reportingu

   

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. . Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043