Riadenie kreditného rizika

 • Cena kurzu
  594.6€
 • Najbližší termín
  14. - 15. 04. 2015
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Riadenie kreditného rizika

cyklus dvojdňových seminárov

Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

 • Úvod
  • definícia rizika
  • proces riadenia rizík
  • cieľ riadenia rizík
  • základné pojmy a ich význam
  • príklady nezvládnutého riadnia kreditného rizika
  • štruktúra kreditného rizika
  • väzby medzi kreditným rizikom a a ostatnými finančnými rizikami
 • identifikácia kreditného rizika
  • formy kreditného rizika
  • klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka
  • klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie
 • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia
  • metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
   • scoringové metódy
   • rating a vpliv externého hodnotenia
  • kľúčové charakteristiky kreditného rizika
   • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
   • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
   • veľkosť expozicie (EAD)
  • vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
  • spôsoby merania kreditného rizika
   • očakávaná starta (EL)
   • neočakávaná strata (UL)
   • VaR
  • vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
  • stresové testovanie
   • metódy stresového testovania
   • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
   • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu
  • pohľadávky po splatnosti a ich vývoj
 • riadenie kreditného rizika
  • organizačné usporiadanie
  • požiadavky na procedúry
  • schvaľovací proces
   • poznáte svojich klientov?
   • Podoba procesu
   • právomoci
   • technické zabezpečenie
   • back listy a registre klientskych informácií
  • dôležitosť segmentácie klientov a protistrán
  • systém kreditných limitov
   • spôsob ich stanovenia
   • väzba na veľkosť rizika a marže
  • obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
   • vplyv na výšku expozície
   • dôležitosť ich nastavenia
   • motivačné schémy pre obchodníkov
  • boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
  • Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany
   • záruky
   • poistenie
   • zaistenie
   • factoring a forfaiting
   • kreditné deriváty
   • sekuritizácia aktív
  • tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate
  • psycholegické aspekty kreditného rizika
   • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov
   • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov
   • morálny hazard
 • vymáhací proces
  • podoba procesu
  • Early collection
  • Late collection
  • spôsoby vymáhania: sms, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....
  • efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania
 • reporting
  • návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:
   • komu má byť report určený
   • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu
   • ako zdôrazniť kľúčové informácie
  • súčasti reportingu
   • grafy
   • tabuľky a komentáre
  • zhrnutie seminára a záver

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

2 dni 

Aktuálne termíny

14. - 15. 04. 2015 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

495.5 € bez DPH
594.6 € s DPH

Variabilný symbol

1034


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.