Riadenie aktív a pasív (ALM)

Riadenie aktív a pasív (ALM)

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so širokou problematikou ALM a na praktických príkladoch ukázať možnosti riadenia aktív a pasív. 

Účastníci

Seminár je určený najmä risk manažérom, pracovníkom finančného oddelenia, oddelenia ALM a interným audítorom.

Obsah seminára

 • štatistické minimum
 • ekonomické minimum
 • prehľad finančných rizík
 • všeobecný rámec riadenia rizika
 • metódy stanovenia fair value
 • identifikácia, meranie a riadenie trhových rizík (s výnimkou úrokového)
 • identifikácia, meranie a riadenie úrokového rizika
 • identifikácia, meranie a riadenie kreditného rizika
 • meranie a riadenie rizika likvidity
 • agregácia rizika a moderné prístupy k alokácii kapitálu a jeho riadenie
 • proces riadenia ALM
 • organizačné usporiadanie a reporting

Lektori

 • odborník na danú problematiku špecializujúci sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.