Reforma úrokových benchmarkov

 • Cena kurzu
  321.6€
 • Najbližší termín
  28. 09. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Reforma úrokových benchmarkov

Ciele

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o nových bezrizikových úrokových sadzbách RFR, ktoré nahrádzajú pôvodné medzibankové úrokové sadzby xIBOR a zároveň získať informácie o tom, aký dopad má používanie nových RFR na investorov, banky a na klientov bánk, a zároveň spoznať právne, technické a matematické aspekty pri prechode na nové úrokové benchmarky.

Účastníci

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance, účtovníctvo atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.

Obsah seminára

 • Nové úrokové benchmarky - bezrizikové sadzby (risk-free rates - RFR): regulačné štandardy, rozdiely, referenčné sadzby hlavných mien (ESTER, SOFR, SARON, SONIA, TONA), konvencie pre výpočty dní
 • Porovnanie s pôvodnými referenčnými sadzbami EURIBOR, EONIA, LIBOR, inými xIBOR, a ich konvencie
 • Odporúčané štandardy centrálnych bánk (pracovná skupina ECB pre RFR, pracovná skupina BoE SONIA, FED ARRC) a asociácie (LMA, ISDA)
 • Prechod z xIBOR na nový RFR, multiple-rate prístup alebo použitie existujúcej O/N úrokovej sadzby
 • Výpočtové alternatívy a ako aplikovať O/N RFR fixácie na dlhšie splatnosti:
  • backward-looking (in-arrears): priemerovanie a zlučovanie, s posunom pozorovania alebo bez neho
  • forward-looking
 • Použitie nových RFR:
  • použitie s rôznymi triedami aktív: štandardné bankové produkty (rôzne druhy úverov, úvery zabezpečované swapom), dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou, deriváty (swapy, futures, opcie)
  • Modely FTP s novými referenčnými hodnotami
 • Basis swap in-arrears
 • Právne problémy s novými referenčnými úrokovými sadzbami, záložný protokol ISDA (fallback)
  • prípadové štúdie a príklady výpočtov
  • in-arrears swap vs. štandardný swap
  • úver & Swap hedging
  • komplexné ALM riešenie a optimalizácia súvahy banky (MORS software prípadová štúdia)

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 09. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:            9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

268 € bez DPH
321.6 € s DPH

Variabilný symbol

2228


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.