Novinky bankovej regulácie

 • Cena kurzu
  435.6€
 • Najbližší termín
  25. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr ako začneme

-          Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?

-          Typy regulatórnych dokumentov

-          Prehľad noviniek od začiatku roku 2016

 

Plánovaná novela CRD/CRR

-          Motivácia a zhrnutie navrhovaných zmien

-          Implementácia odložených požiadaviek:

-          Výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre trhové riziko:

-          Kreditné riziko protistrany (CCR)

-          Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB)

-          Centrálne protistrany

-          Veľké expozície

-          Zverejňovanie informácií

-          Rozsah pôsobnosti CRD

-          SII (G-SII a O-SII)

-          Zmeny v Pilieri II

-          Požiadavky na odmeňovanie

-          Zaobchádzanie s vybranými expozíciami:

-          Implementácia IFRS 9

-          Investičné podniky

-          Compliance tool

-          Predpokladaný harmonogram implementácie

-          Novela CRR/CRD z marca 2018

Novinky od EBA

-          Kreditné riziko:

 •  Budúcnosť IRB prístupu
 •  Regulatórne zmeny v definícii defaultu
 •  Odhady rizikových parametrov
 •  Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
 •  Expozície s vysokým rizikom
 •  Expozície označované ako „non-performing“ a „forborne“
 •  Zaistenie úverového rizika

-          Ostatné oblasti:

 • IRRBB
 • Stresové testovanie
 • SREP a jeho ďalší vývoj
 • Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP
 • Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
 • Návrh Guidelines on ICT and security risk management
 • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures

Bazel III (2017)

-          Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku

 -         Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku

-          Rámec pre riziko CVA

-          Revízia prístupu k operačnému riziku

-          Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI

-          Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)

-          Harmonogram implementácie

-          Results of the cumulative QIS

 

Ďalšie novinky

-          ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.

-          ECB: TRIM Guidelines

-          ECB: non-performing Loans

-          EU: Aktualizácia nariadenia k LCR

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

25. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

363 € bez DPH
435.6 € s DPH

Variabilný symbol

1802

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.