Meranie environmentálnych rizík vo finančných inštitúciách

  • Cena kurzu
    522€
  • Najbližší termín
    08. 12. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Meranie environmentálnych rizík vo finančných inštitúciách

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s oblasťou environmentálnych rizík vo finančných inštitúciách.

Účastníci

Seminár je určený najmä risk manažérom, špecialistom zodpovedným za riadenie rizík, pracovníkom z oddelenia udržateľného rozvoja a riadenia ESG rizík a interným audítorom. Cenné informácie poskytne aj zamestnancom veľkých spoločností, ktoré sa meraniu environmentálnych rizík venujú, či už z dôvodu vlastných interných analýz, splneniu nárokov na získanie financovania alebo požiadaviek stakeholderov. Max. počet účastníkov je 12.

Obsah seminára

Úvod k environmentálnym rizikám 

►     Základné pojmy.

►     Štandardný proces riadenia rizík.

►     Klasifikácia finančných rizík.

►     ESG rizika.

►     Členenie environmentálnych rizík.

►     Podstata a vplyvy zmien klímy.

►     Podstata a dopady ostatných environmentálnych rizík.

►     Skratky a použité pojmy.

►     Použitá literatúra.

 

 Dopad environmentálnych rizík na finančné inštitúcie a firmy

►     Fyzické riziká.

►     Prechodové riziká.

►     Zmeny v dopyte.

►     Reputačné riziko.

►     Transmisné mechanizmy.

►     Priame a nepriame vplyvy na finančné inštitúcie.

 

 Princíp merania environmentálnych rizík

►     Čo a prečo chceme vlastne merať?

►     Vstupné, medzivýstupné a skutočné výstupné premenné.

►     Dĺžka časového horizontu.

►     Metódy merania.

 

 Metriky

►     Spoločné znaky a odlišnosti environmentálnych a „klasických“ bankových rizík.

►     Environmentálne faktory, indikátory a metriky.

►     Proxy ukazovatele používané v bankách.

►     Metodológia ESG ratingov.

►     Zahrnutie environmentálnych rizík v „klasickom“ (kreditnom) ratingu.

 

 Rizikové segmenty

►     Pohľad na úrovni odvetvia vs. pohľad na úrovni expozície.

►     Odvetvia obvykle označované ako rizikovejšie.

►     Ziskovosť, rizikovosť a atraktivita udržateľných činností.

►     Ziskovosť, rizikovosť a atraktivita neudržateľných činností.

 

 

 Zdroje dát a problémy s nimi spojené

►     Externé údaje.

►     Interné dáta.

►     Okruhy emisií skleníkových plynov.

►     Problémy spojené s údajmi používanými na meranie environmentálnych rizík.

 

Princípy konštrukcie klimatických modelov 

►     Východiská.

►     Konštrukcia klimatického modelu.

►     Emisné a koncentračné scenáre.

►     Spätné väzby a ďalšie predpoklady.

►     Výstupy modelov.

►     Spoľahlivosť modelov.

►     Hlavné aktuálne používané klimatické modely a zhrnutie záverov z nich plynúcich.

 

 Princípy konštrukcie emisných scenárov

►     Východiská: simulácia ekonomických aktivít.

►     Simulácia politicko-spoločenských reakcií.

►     Výstup modelu: emisné scenáre.

 

 Analýza nadväzujúca na klimatické modely 

►     Východiská.

►     Typy analýz a ich využitie (ukazovatele odvodené z klimatických modelov).

►     Prehľad postupov používaných v rámci analýz.

 

 Aplikácia modelov praxi 

►      Vedecká komunita.

►      Štáty a medzinárodné organizácie.

►      Súkromné podniky.

►      Banky.

►      Centrálne banky a ich modely („stresové testovanie“).

 

Regulátorne požiadavky a očakávania  

►     Prehľad regulácií a noriem v EÚ.

►     Medzinárodné štandardy.

►     Klasifikácia expozícií z hľadiska udržateľnosti (EÚ Taxonómy a TSC).

►     Špecifické požiadavky na banky a dohľadové očakávania.

►     Používané ukazovatele.

 

Riadenie environmentálnych rizík v banke

►     Prístupy bánk k ESG.

►     Začlenenie environmentálnych aspektov do cieľov a stratégie banky.

►     Systém limitov a KPI.

►     Vplyv na cenotvorbu.

►    Ďalšie činnosti v banke súvisiace s ESG.

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný,Advanced Risk Management, sro

Dĺžka trvania

1 deň v čase od 9.00-16.00 hod. 

Aktuálne termíny

08. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.45-9.00 hod. 

Seminár: 9.00-16.00 hod. 

Miesto konania

Priestory školiaceho strediska OTIDEA, Astrová 2/A v Bratislave. 

Cena

435 € bez DPH
522 € s DPH

Variabilný symbol

2401

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.