Kreditné riziko - Internal Ratings Based (IRB) prístup

 • Cena kurzu
  683.52€
 • Najbližší termín
  12. - 13. 04. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kreditné riziko - Internal Ratings Based (IRB) prístup

Ciele

Počas seminára budú mať účastníci možnosť na príkladoch z praxe sa naučiť ako vypočítať kapitálové požiadavky pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.  

Obsah seminár je založený na praktických skúsenostiach získaných pri zavádzaní IRB prístupu v bankách CEE regiónu a plne rešpektuje platné znenie bankovej regulácie.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí sú zodpovední za implementáciu IRB prístupu.

Obsah seminára

 • úvod
  • proces riadenia rizík
  • cieľ riadenia rizík
  • definícia kreditného rizika
 • úvod do CRD IV
  • cieľ regulácie bankového sektora
  • rozsah pôsobnosti CRD IV
  • štruktúra CRD IV
 • prístup ku kreditnému riziku v rámci CRD IV
  • používané prístupy:
   • štandardizovaný prístup (STA)
   • Internal Ratings Based prístup (IRB)
  • segmentácia expozic v rámci jednotlivých prístupov
  • dôležitosť segmentácie prístupov
  • princíp kapitálovej primeranosti a jej výpočet
  • minimálna hodnota kapitálovej primeranosti
  • doporučené princípy riadenia kreditného rizika
 • minimálne kapitálové požiadavka podľa IRB prístupu
  • stručné zhrnutie výpočtu kapitálového požiadavku podľa štandardizovaného prístupu
  • princípy IRB prístupu
  • definícia defaultu
  • Interný rating – základ IRB prístupu:
   • podstata interného ratingu
   • rozdiel medzi interným a externým ratingom
   • požiadavky na ratingový systém
  • rizikové parametre  PD, LGD, CCF:
   • definície rizikových parametrov
   • požiadavky na rizikové parametre
  • výpočet kapitálovej požiadavky pre:
   • korporátne, štátne a bankové expozicie
   • špecializované financovanie
   • malé a stredné podniky
   • retailové expozicie
   • akciové expozície
  • výpočet očakávanej straty
 • Credit Risk Mitigation (CRM)
  • typy CRM techník povolené v CRD IV
  • minimálne požiadavky na CRM
  • výpočet efektu CRM
  • nesúlad v splatiteľnosti
  • kombinácie CRM v štandardizovanom prístupe
 • validácia modelov používaných v IRB prístupe
  • Čo všetko je predmetom validácie?
  • frekvencia validácií a špecifiká validácie jednotlivých modelov v rámci IRB prístupu
  • organizačné usporiadanie validačného procesu
 • praktický postup implementácie IRB prístupu
  • časová postupnosť jednotlivých krokov
  • plán implementácie a jeho obsah
  • praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
  • možnosti outsourcingy
  • podpora materskej banky
  • problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov
  • Corporate governance
  • Žiadosť o používanie IRB prístupu
 • USE test a používanie IRB prístupu pre riadenie banky
  • implementácia IRB prístupu do procesu poskytovania úverov
  • proces cenotvorby – Risk Based Pricing
  • IRB prístup v rámci ICAAP
   • definícia ekonomického kapitálu
   • vzťah ekonomického a regulatórneho kapitálu STA vs. IRB banka (podľa Pilieru 1)
   • prístupy k modelovaniu ekonomického kapitálu pre kreditné riziko
  • výpočet opravných položiek
 • interný reporting
  • Čo má byť reportované?
  • Komu má byť report určený?
  • Ako často je potrebné vytvárať reporty?
  • Prečo je reporting dôležitý?
 • IRB prístup a Pilier 3
  • časová postupnosť jednotlivých krokov
  • plán implementácie a jeho obsah
  • praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
  • možnosti outsourcingy
  • podpora materskej banky
  • problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

12. - 13. 04. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

569.6 € bez DPH
683.52 € s DPH

Variabilný symbol

1195

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.