Kontroling vo finančných inštitúciách

 • Cena kurzu
  610.68€
 • Najbližší termín
  04. - 05. 04. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kontroling vo finančných inštitúciách

Ciele

Oboznámiť účastníkov seminára so základnými postupmi a pravidlami nákladových kalkulácií a kontrolingu projektov, naučia sa ako spätne  hodnotiť výkonnosť inštitúcie. Na základe riešenia praktických príkladov vysvetliť podstatu činnosti kontrolóra a pravidlá tvorby kontrolingových správ a reportingu.

Účastníci

Pracovníci kontrolingu, zamestnanci ekonomických útvarov, špecialisti z finančných oddelení bánk a finančných inštitúcií.

Obsah seminára

 • úvod
  •  vymedzenie pojmov
  • podstata kontrolingu
  • kto sa na kontrolingu podieľa
  • organizačné začlenenie kontrolingu
  • prípadová štúdia – obsah kontrolingových správ
 • obecné pravidlá kontrolingu
  • obsah a forma kontrolingovej správy
  • prípadová štúdia – rýchla analýza finančných výkazov
  • kontroling, reporting a benchmarking
  • záludnosti, chytáky a fígle kontrolingu
  • strategický versus operatívny kontroling
  • prípadová štúdia
 • úvod do nákladových kalkulácií
  • zmysel a úlohy nákladových kalkulácií
  • rôzne hľadiská a tiedenie nákladov a výnosov
  • bod zvratu
  • kalkulácia nákladov, alebo koľko stojí výrobok
   • kalkulácie – definície, druhy
   • kalkulačný vzorec
   • strediskové účtovníctvo
   • metóda ABC
   • metóda Customer Based Costing
 • kontroling procesov a projektov
  • podstata procesného riadenia
  • riadenie procesu x nákladových stredísk
  • kontroling procesov a jeho špecifiká
  • čo je to projekt
 •  špecifiká kontrolingu vo finančných inštitúciách
  • predmet a špecifiká činnosti finančných inštitúcií:
   • nehmotný produkt
   • veľká finančná páka
   • práca s peniazmi
  • špecifiká činnosti bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií
 • nákladové kalkulácie vo finančných inštitúciách
  • identifikácia hlavných nákladových položiek a ich vplyv na pododbu kontrolingu v bankách, poisťovniach a ďalších finančných inštitúciách
  • zahrnutie rizika do kalkulácie cien finančných služieb (risk based pricing)
  • ekonomický kapitál
  • vplyv nákladov na kapitál, na cenu produktov vo finančných inštitúciách
 • špecifiká kontrolingovej správy vo fin. inštitúcicách
  • štruktúra kontrolingovej správy v bankách, poisťovniach a ďalších finančných inštitúciách
  • prípadová štúdia: čo sa dá vyčítať a čo sa nedá vyčítať z výročných správ
 • využitie kontrolingu pre riadenie finančných inštitúcií
  • Čo a akým spôsobom alokovať?
  • Ako zachádzať s výstupmi z kontrolingu:
   • využitie pre ďalšie rozhodovanie
   • využitie pre plánovanie

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný,absolvent Karlovej Univerzity a Vysokej školy ekonomickej v Prahe, lektor a konzultant s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami z problematiky rizík, likvidity a stresového testovania v Českej pojišťovni, a.s., na pozícii vedúceho odboru.

Dĺžka trvania

dva dni

Aktuálne termíny

04. - 05. 04. 2013 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

508.9 € bez DPH
610.68 € s DPH

Variabilný symbol

0773

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.