Implementácia požiadaviek Solventnosti II na systém správy a riadenia

 • Cena kurzu
  148.44€
 • Najbližší termín
  26. 05. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Implementácia požiadaviek Solventnosti II na systém správy a riadenia

Ciele

Oboznámiť účastníkov s požiadavkami na implementáciu novej regulácie vybraných otázok v oblasti corporate governance (systém správy a riadenia) v poisťovniach v režime Solventnosť II, najmä v oblasti zverenia výkonu činností a požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť.

Účastníci

Zamestnanci právnych a compliance oddelení, špecialisti poisťovní, ktorí v rámci svojej pracovnej náplne riešia špecifické problémy z oblasti corporate governance.

Obsah seminára

 • Všeobecne o systéme správy a riadenia
  • Právna úprava
  • Prvky systému správy a riadenia (Organizačná štruktúra a rozdelenie kompetencií a zodpovednosti, Systém riadenia rizík a ORSA, Systém vnútornej kontroly, Kľúčové funkcie, Odbornosť a dôveryhodnosť, Zverenie výkonu činností, Odmeňovanie, Konflikt záujmov, Vybavovanie sťažností, Záložné plány)
 •   Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
  • Obsah koncepcie o odbornosti a dôveryhodnosti
  • Okruh posudzovaných osôb
  • Požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť pre jednotlivé kategórie posudzovaných osôb
  • Postup posúdenia osoby, ktorá má byť ustanovená do funkcie a opätovné posúdenie
  • Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na odbornosť a dôveryhodnosť
  • Postup pri strate dôveryhodnosti 
  • Notifikácia orgánu dohľadu
 •  Zverenie výkonu činností
  • Obsah koncepcie o zverení výkonu činností
  • Určenie kritických a dôležitých operačných funkcií a činností
  • Proces zosúladenia s novou právnou úpravou
  • Požiadavky na výber dodávateľa
  • Požiadavky na zmluvu o zverení kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností
  • Požiadavky vzťahujúce sa na poisťovňu v prípade, že zveruje výkon kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností
  • Zverenie výkonu činností subdodávateľom
  • Notifikácia orgánu dohľadu

Lektori

Mgr. Ing. Zuzana Turčanová  -Národná banka Slovenska, oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 05. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

123.7 € bez DPH
148.44 € s DPH

Variabilný symbol

1265

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.