IRRBB - Úrokové riziko bankovej knihy

IRRBB - Úrokové riziko bankovej knihy

Ciele

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o

 • základných regulatórnych požiadavkách na riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB), ktoré sú uplatňované od 1.1.2016 – Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (EBA/GL/2015/08)
 • kritériách posúdenia úrokového rizika bankovej knihy zo strany orgánu dohľadu - Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) EBA/GL/2014/13
 • štandarde Bazilejského výboru (BCBS) - Interest rate risk in the banking book)
 • požiadavkách na zahrnutie úrokového rizika bankovej knihy do 2. piliera (ICAAP)

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

 • Prehľad  základnej legislatívy
 • Banking Book vs. Trading Book
 • Požiadavky na riadenie úrokového rizika bankovej knihy (EBA/GL/2015/08)
  • Interný kapitál - určenie,výpočet a alokácia kapitálu (ICAAP)
  • Meranie úrokového rizika bankovej knihy – predpoklady a metódy (statické a dynamické), Economic value of equity (EVE) vs. Earnings at risk (EaR)
  • Scenáre úrokových šokov pre interné riadenie a stresové testovanie
  • Stratégia, politiky,kontrola a reporting
  • Štandardný šok (regulatórny)
 • Posúdenie úrokového rizika bankovej knihy regulátorom (EBA/GL/2014/13)
  • Profil inštitúcie, organizačný rámec, politiky a postupy
  • Stratégia a rizikový apetít
  • Analýza scenárov a stresového testovania
  • Identifikácia, meranie, monitorovanie a reporting
  • Kontrolné mechanizmy, systé, limitov
  • Kritéria pre hodnotenie (bodovanie)
 • Interest rate risk in the banking book – BCBS Standard

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719