Hedging trhových rizík pomocou produktov Treasury

Hedging trhových rizík pomocou produktov Treasury

Ciele

Moderné firemné bankovníctvo dokáže ponúknuť svojim klientom pokročilé služby Customer Desku. Úspešný vzťahový manažér identifikuje riziká svojho klienta a navrhuje mu vhodné produkty finančného trhu, aby klientsky biznis bol voči neželaným rizikám zabezpečený (hedging). Workshop Corporate Treasury poskytne dôležité know-how o produktoch, ako aj správnych hedgingových stratégiách.

Účastníci

Firemní bankári a vzťahoví manažéri, produktoví manažéri a risk manažéri, dealeri Customer Desku, účastníci vnútorných vzdelávacích programov, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance ....), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

Obsah seminára

  • Úvod do Corporate Treasury - úlohy Customer Desku, vzťahy s vnútornými a vonkajšími klientami
  • Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, komodity, akciový trh), aktuálna situácia na finančných trhoch
  • Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
  • Úrokové zabezpečovacie nástroje (forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, swapové nástroje na kapitálovom trhu)
  • Devízové trhy a nástroje na riadenie menového rizika (devízové forwardy a swapy, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
  • Meranie a odhad rizík produktov na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu (devízové riziko, riziko výšky úrokovej sadzby, riziko výnosovej krivky, „basis“ riziko, riziko kreditného spreadu)
  • Analýza a posúdenie rizika korporátneho klienta, využitie merania rizík na zabezpečenie

Lektori

expert na danú problematiku