Hedging trhových rizík pomocou produktov Treasury

 • Cena kurzu
  378€
 • Najbližší termín
  08. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Hedging trhových rizík pomocou produktov Treasury

Ciele

Moderné firemné bankovníctvo dokáže ponúknuť svojim klientom pokročilé služby Customer Desku. Úspešný vzťahový manažér identifikuje riziká svojho klienta a navrhuje mu vhodné produkty finančného trhu, aby klientsky biznis bol voči neželaným rizikám zabezpečený (hedging). Workshop Corporate Treasury poskytne dôležité know-how o produktoch, ako aj správnych hedgingových stratégiách.

Účastníci

Firemní bankári a vzťahoví manažéri, produktoví manažéri a risk manažéri, dealeri Customer Desku, účastníci vnútorných vzdelávacích programov, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance ....), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

Obsah seminára

 • Úvod do Corporate Treasury - úlohy Customer Desku, vzťahy s vnútornými a vonkajšími klientami
 • Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, komodity, akciový trh), aktuálna situácia na finančných trhoch
 • Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
 • Úrokové zabezpečovacie nástroje (forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, swapové nástroje na kapitálovom trhu)
 • Devízové trhy a nástroje na riadenie menového rizika (devízové forwardy a swapy, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
 • Meranie a odhad rizík produktov na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu (devízové riziko, riziko výšky úrokovej sadzby, riziko výnosovej krivky, „basis“ riziko, riziko kreditného spreadu)
 • Analýza a posúdenie rizika korporátneho klienta, využitie merania rizík na zabezpečenie

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

315 € bez DPH
378 € s DPH

Variabilný symbol

2463


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.