Funds Transfer Pricing - Liquidity Pricing

Funds Transfer Pricing - Liquidity Pricing

Ciele

Cieľom seminára je:

 • informovať o regulatórnych požiadavkách a odporučeniach na implementáciu FTP (reakcia na krízu finančných trhov)
 • vysvetliť základné funkcie FTP
 • poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na  problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing), ako základného nástroja interného merania ziskovosti (produktov, segmentov, klientov) 
 • informovať o problémoch spojených s implementáciou FTP
 • poskytnúť prehľad o „best and poor practices“

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

 • Regulatórne požiadavky a odporučenia na FTP
  • CRD IV/CRR
  • CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
  • Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice (Financial Stability Institute, December 2011)
 • Základné funkcie FTP ako nástroja pre:
  • meranie profitability (NII)
  • riadenie/transfer úrokového rizika
  • riadenie likviditného rizika
  • modely RAROC
 • Základné metódy FTP
  • single pool
  • multiple pool
  • matched-term

        ich výhody a nevýhody

 • Konštrukcia FTP sadzby
  • Príklady oceňovania likvidity -  funding liquidity risk, contingent liquidity risk
  • FTP u špecifických aktív a pasív (hmotný a nehmotný majetok, opravné položky, bežné účty, zisk, kapitál ......)
  • FTP a oceňovanie interných dealov medzi bankovou a obchodnou knihou
  • FTP a  stanovovanie externých úrokových sadzieb (úvery a vklady)
 • FTP a CRR (Basel III )  - alokácia nákladov na LCR a NSFR
 • Prípadová štúdia
 • Záver – odporučenia („best and poor practices“)

Lektori

odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719