CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie

 • Cena kurzu
  454.8€
 • Najbližší termín
  13. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr ako začneme
 •  Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
 •  Typy regulatórnych dokumentov
 •  Prehľad noviniek od začiatku roku 2016
Malé novely CRR/CRD
 •  Malá novela k IFRS 9
 •  Malá novela k sekuritizácii
 •  Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií
Veľká  novela CRR 2 a CRD 5
 •  Motivácia a zhrnutie  zmien
 •  Implementácia odložených požiadaviek
 •  Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko
 •  Kreditné riziko protistrany (CCR)
 •  Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB)
 •  Centrálne protistrany
 •  Veľké expozície
 •  Zverejňovanie informácií
 •  Rozsah pôsobnosti CRD
 •  SII (G-SII a O-SII)
 •  Zmeny v Pilieri II
 •  Požiadavky na odmeňovanie
 •  Zaobchádzanie s vybranými expozíciami
 •  Investičné podniky
 •  Compliance tool
 •  Predpokladaný harmonogram implementácie
Novinky od EBA - Budúcnosť IRB prístupu:
 •  Regulatórny vývoj EBA dokumentov k IRB
 •  Definícia defaultu
 •  Odhady rizika
 •  Zaobchádzanie s aktívami v defaulte
 •  Rozsah aplikácie IRB prístupu
 •  Techniky znižovania kreditného rizika
 •  Transparentnosť a konzistencia dohľadu
 •  Možné smery regulatórneho vývoja
Novinky od EBA - Regulatórne zmeny v definícii defaultu:
 •  Súčasný prístup k definícii defaultu
 •  Past due kritérium
 •  Indikátory pravdepodobného nesplácania
 •  Externé dáta a definícia defaultu
 •  Kritéria pre návrat do nedafaultného stavu
 •  Konzistencia definícií defaultu
 •  Definícia defaultu pre retailové expozície
 •  Dokumentácia, interné politiky a procesy riadenia rizík
 •  Odhady rizikových parametrov
 •  Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
 •  Zaistenie úverového rizika
 •  IRRBB – nové EBA GL
 •  Stresové testování – nové EBA GL
 •  Aktualizace SREP GL
 • Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP
 • Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
 • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures
 • Draft EBA GL on outsourcing arrangements
 • Draft EBA GL on loan origination and monitoring
 • EBA consultation on comprehensive Pillar 3 disclosure
 • Draft EBA GL on the application of the structural FX provisions
 • Guidelines on ICT and security risk management
Basel III (2017)
 • Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:
 • Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
 • Rámec pre riziko CVA
 • Revízia prístupu k operačnému riziku
 • Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI
 • Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)
 • Harmonogram implementácie
 • Results of the cumulative QIS
Ďalšie novinky
 •  ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.
 •  ECB: Guide to internal models (TRIM) – consolidated version
 •  ECB: Non-performing Loans
 •  EU: Aktualizácia nariadenia k LCR
 •  ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
 •  BCBS: Stress testing principles
 •  EBA: Rizikové váhy v STA prístupe pre high risk exposures

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Cena

379 € bez DPH
454.8 € s DPH

Variabilný symbol

2103

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.