• Cena kurzu
  235.92€
 • Najbližší termín
  01. 02. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Budúcnosť IRB prístupu

Ciele

Na seminári sa účastníci oboznámia s pripravovanými zmenami v oblasti IRB prístupu. Obsah seminára je priebežne aktualizovaný tak, ako postupne vychádzajú ďalšie verzie regulatórnych dokumentov.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Podstata IRB prístupu

 • Čo je vlastne kreditné riziko?
 • Očakávaná a neočakávaná strata
 • Koncept kapitálovej požiadavky ku kreditnému riziku
 • Pojem rizikové váhy

 Aktuálna kalibrácia IRB prístupu

 • Jednofaktorový model a jeho použitie pre výpočet KP ku kreditnému riziku
 • Segmentácia expozícií v IRB prístupe
 • Definícia defaultu
 • Rizikové parametre a požiadavky na ich odhady
 • Corporate governance a kvalitatívne požiadavky na modely a používanie
 • Prehľad zmien v IRB prístupe od jeho vzniku

 Pohľad Bazilejského výboru na budúcnosť IRB

 • Miera odlišnosti RW vypočítaných STA a IRB prístupom
 • Low default portfóliá
 • Obmedzenie možnosti používať IRB pre niektoré triedy aktív
 • Floors pre rizikové parametre
 • Floors pre RWA

 Vykonané zmeny a zmeny pripravované v rámci EÚ

 • Koncepčný dokument: Budúcnosť IRB prístupu
 • Definícia defaultu:
  •  všeobecné pokyny pre aplikáciu definície defaultu
  •  kvantitatívna dopadová štúdia
 • Požiadavky na definíciu materiality
  •  absolútne hranice materiality
  •  relatívne hranice materiality
 • Odhady rizikových parametrov
  •  všeobecné požiadavky na odhady
  •  špecifické požiadavky pre odhady PD
  •  špecifické požiadavky pre odhady LGD
  •  odhady paramentrov pre defaultované expozície
  •  požiadavky na revíziu a rekalibráciu parametrov
  •  výpočet IRB shortfall / excess
 • Kapitálové požiadavky pre hypotéky
 • Špecializované úverové expozície
 • Štúdie k Low default portfóliám
 • Zaobchádzanie s akciovými expozíciami
 • Pravidlá pre dočasné a trvalé používanie STA v rámci IRB prístupu
 • Posudzovanie metodík zo strany regulátora
 • Používanie hodnotenia od externých inštitúcií

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Aktuálne termíny

01. 02. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

196.6 € bez DPH
235.92 € s DPH

Variabilný symbol

1612

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.