Aktuálne otázky regulácie likvidity

Aktuálne otázky regulácie likvidity

Ciele

Seminár má poskytnúť prehľad o:

 • aktuálnych (prijatých i pripravovaných) dokumentoch  Bazilejského výboru a EBA k problematike riadenia a oceňovania likvidity
 • implementácii požiadaviek na likviditu obsiahnutých v CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve (novela zákona o bankách)

Závery Bazilejského výboru majú charakter odporúčaní. Očakáva sa však, že jednotlivé autority bankového dohľadu v konkrétnom štáte, resp. regióne tieto odporúčania prostredníctvom  svojej zákonnej  alebo podzákonnej úpravy zavedú do praxe.  

Hlavnou úlohou Európskeho orgánu  pre bankovníctvo EBA - ktorý je  právnym nástupcom Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS) - je prostredníctvom  prijatia záväzných technických predpisov a usmernení, ako súčasti Single Rulebook, prispieť k vytvoreniu jednotného európskeho súboru pravidiel v oblasti dohľadu a regulácie.

Program seminára bude priebežne aktualizovaný.

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

Bazilejský výbor

 • Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools revidovaná verzia
  (January 2013)
 • Liquidity coverage ratio disclosure standards
  (January 2014)
 • Basel III: the Net Stable Funding Ratio - consultative document
 • (January 2014)
 • Guidance for Supervisors on Market-Based Indicators of Liquidity
 • (January 2014)
 • Monitoring tools for intraday liquidity management - final document
 • (April 2013)

EBA

 • Guidelines on Liquidity Cost benefit Allocation
 • Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR)
 • Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes
 • Consultation Paper - Draft Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities - EBA/CP/2017/19 - (October 31, 2017)
 • Consultation Paper - Draft Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing - EBA/CP/2017/18 -   (October 31, 2017)
 • Consultation Paper Draft Guidelines on institution’s stress testing EBA/CP/2017/17 (October 31, 2017)

EK

 • Comission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions
 • Návrh CRR II - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012
 • Návrh CRD V - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures

Implementácia CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia rizík

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719