ALM - riadenie aktív a pasív

 • Cena kurzu
  454.8€
 • Najbližší termín
  11. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ALM - riadenie aktív a pasív

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so širokou problematikou ALM a na praktických príkladoch ukázať možnosti riadenia aktív a pasív. 

Účastníci

Seminár je určený najmä risk manažérom, pracovníkom finančného oddelenia, oddelenia ALM a interným audítorom.

Obsah seminára

 • štatistické minimum
 • ekonomické minimum
 • prehľad finančných rizík
 • všeobecný rámec riadenia rizika
 • metódy stanovenia fair value
 • identifikácia, meranie a riadenie trhových rizík (s výnimkou úrokového)
 • identifikácia, meranie a riadenie úrokového rizika
 • identifikácia, meranie a riadenie kreditného rizika
 • meranie a riadenie rizika likvidity
 • agregácia rizika a moderné prístupy k alokácii kapitálu a jeho riadenie
 • proces riadenia ALM
 • organizačné usporiadanie a reporting

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

11. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Cena

379 € bez DPH
454.8 € s DPH

Variabilný symbol

2105

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.