Záložné právo a spôsoby jeho výkonu v bankovej praxi

 • Cena kurzu
  246€
 • Najbližší termín
  22. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Záložné právo a spôsoby jeho výkonu v bankovej praxi

Ciele

Seminár poskytuje priestor na výmenu skúseností v predmetnej oblasti, na prediskutovanie a riešenie aplikačných problémov právnych predpisov v praxi a ilustruje riešenia na konkrétnych príkladoch.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií – primárne zamestnanci odd. vymáhania pohľadávok, právnych oddelení, risk manažéri a obchodníci ponúkajúci úvery zabezpečené záložným právom – cieľom je rozšíriť poznatky pracovníkom bánk, ktorí pracujú s úverovými produktmi a poskytnúť poznatky z praxe pri vymáhaní pohľadávok – najmä realizáciou záložného práva.

Obsah seminára

 • Teória – právna úprava, funkcie a predmet záložného práva, charakteristika zabezpečenej pohľadávky, subsidiarita a akcesorita záložného práva.
 • Premlčanie záložného práva a premlčanie zabezpečenej pohľadávky.
 • Zriadenie a vznik záložného práva, pluralita záložných práv.
 • Kataster nehnuteľností a osobitné registre.
 • Zákonné záložné právo k bytu a nebytovému priestoru.
 • Prevod a prechod zálohu.
 • Výkon záložného práva – spôsoby.
 • Náhrada nákladov, zánik a výmaz záložného práva.
 • DRAŽBA – od A po Z (zákon o dobrovoľných dražbách).
 • EXEKÚCIA – exekúcia na záloh, porovnanie dobrovoľnej a exekučnej dražby.
 • KONKURZ – účinky začatia konkurzného konania a vyhlásenia konkurzu, postavenie záložného veriteľa ako oddeleného veriteľa, záložné právo zriadené SKP.
 • Diskusia.

Lektori

JUDr. Igor HRDLÍK- manažér odboru Vymáhanie a Reštrukturalizácia úverov SK, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia:8.45 -9.00 hod.

seminár:9.00 -16.00 hod.

Cena

205 € bez DPH
246 € s DPH

Variabilný symbol

1813

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.