Zákon o bankách - Novinky pre aplikačnú prax bánk

Zákon o bankách - Novinky pre aplikačnú prax bánk

so zameraním na riadenie rizík, vnútornú kontrolu, obozretné ukazovatele a evidenciu údajov

Ciele

Riešenie praktických problémov.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam, finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri výkone svojej profesie.

Obsah

Úvod a predstavenie účastníkov

 •  základná charakteristika vybraných kapitol zákona
 •  cieľová skupina používateľov zákona
 •  postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ
 •  diskusia

Stručný prehľad dotknutých častí zákona pre aplikačnú prax

 •  popis jednotlivých dotknutých častí zákona z hľadiska aplikácie
 •  závažnosť jednotlivých častí zákona (rozdelenie, ktoré sa používajú a ktoré menej)
 •  diskusia

Aplikácia a kto sú povinné osoby zo zákona

 •  Organizácia a riadenie banky – akcionári, riadiace orgány, vrcholový manažment
 •  Riadenie rizík – výbor riadenia rizík a určení zamestnanci
 •  Vnútorná kontrola a vnútorný audit – výbor auditu a určení zamestnanci
 •  Určená osoba zodpovedná za prevenciu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 •  diskusia

Aplikácia a kto sú povinné osoby zo zákona - pokračovanie

 •  Funkcia dodržiavania a compliance officer
 •  Zásady odmeňovania, výbor odmeňovania a určený zamestnanec pre odmeňovanie
 •  Odbyt a distribúcia produktov – nové druhy obchodov
 •  Ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo
 •  kybernetická bezpečnosť
 •  diskusia

Iné povinné osoby, orgány a záujmové združenia a ich úlohy

 •  Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankami
 •  Národná banka Slovenska a ochrana spotrebiteľa
 •  Národná banka Slovenska a finančná stabilita
 •  Ministerstvo financií – orgán kontroly a zodpovedný orgán, jeho postavenie
 •  SBA a AOCP a ich úlohy
 •  EBA a ESMA – postavenie v systematike práva EÚ
 •  Európska komisia
 •  diskusia

Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety

Lektori

odborník na danú problematiku

Termín

1 deň