Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách - Aplikačná prax po dvadsiatich rokoch

 • Cena kurzu
  241.2€
 • Najbližší termín
  06. 10. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách - Aplikačná prax po dvadsiatich rokoch

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aplikáciou ustanovení zákona v praxi, jeho silnými a slabými stránkami, vývojom v čase a dôvodmi jeho pozmeňovania v čase so zameraním sa na poskytnutie hodnotných informácií získaných dlhoročnou praxou.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam, finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri výkone svojej profesie.

Obsah seminára

 • Úvod
  • základná charakteristika zákona
  • cieľová skupina používateľov zákona
  • postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ
  • diskusia
 • Stručný prehľad o obsahu zákona
  • popis jednotlivých častí zákona
  • závažnosť jednotlivých častí zákona
  • diskusia
 • Vývoj zákona v čase
  • vznik znenia v roku 2001 a dôvody
  • úpravy v predvstupovom období do EÚ
  • hlavné ciele úprav zákona po vstupe SR do EÚ
  • implementácie smerníc EÚ
  • národne špecifické úpravy
  • diskusia
 • Práca so zákonom
  • servis zákona
  • legislatívny proces a zapojenie orgánov a úradov a subjektov trhu
  • právna istota a stanoviská
  • záväznosť stanovísk k zákonu a ich typológia
  • diskusia
 • Aplikačná prax so zákonom
  • ťažiskové ustanovenia zákona a ich výklad
  • kto sa zaujíma o zákon a prečo: verejnosť, záujmové združenia, banky, orgány štátnej správy, Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, súdy
  • dôležitosť aplikačnej praxe so zákonom
  • dopady
  • diskusia
 • Čo bude so zákonom ďalej
  •  možné scenáre legislatívnych úprav
  •  dopady európskej legislatívy a prechod na nariadenia EÚ
  •  harmonizácia práva EÚ a dopady na národné legislatívy vrátane zákona
  •  zjednotenie trhu služieb EÚ
  •  diskusia
 • Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety

Lektori

Ing. Stanislav Guniš, odborník na danú problematiku s dlhoročnou skúsenosťou na útvaroch dohľadu nad bankami v Národnej banke Slovenska, aktuálne zástupca účastníka kapitálového trhu SR. Od roku 2000 do 2021 bol zamestnancom a následne manažérom pre oblasť tvorby bankovej a finančnej regulácie, vrátane zákona o bankách na útvare dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska. Špecializoval sa na tvorbu požiadaviek na podnikanie bánk ako aj ostatných účastníkov trhu finančných služieb. Vyštudoval na Fakulte hospodárskej informatiky odbor operačného výskumu a ekonometrie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

06. 10. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                   9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

201 € bez DPH
241.2 € s DPH

Variabilný symbol

2412


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.