Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách - Aplikačná prax po dvadsiatich rokoch

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách - Aplikačná prax po dvadsiatich rokoch

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aplikáciou ustanovení zákona v praxi, jeho silnými a slabými stránkami, vývojom v čase a dôvodmi jeho pozmeňovania v čase so zameraním sa na poskytnutie hodnotných informácií získaných dlhoročnou praxou.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam, finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri výkone svojej profesie.

Obsah seminára

 • Úvod
  • základná charakteristika zákona
  • cieľová skupina používateľov zákona
  • postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ
  • diskusia
 • Stručný prehľad o obsahu zákona
  • popis jednotlivých častí zákona
  • závažnosť jednotlivých častí zákona
  • diskusia
 • Vývoj zákona v čase
  • vznik znenia v roku 2001 a dôvody
  • úpravy v predvstupovom období do EÚ
  • hlavné ciele úprav zákona po vstupe SR do EÚ
  • implementácie smerníc EÚ
  • národne špecifické úpravy
  • diskusia
 • Práca so zákonom
  • servis zákona
  • legislatívny proces a zapojenie orgánov a úradov a subjektov trhu
  • právna istota a stanoviská
  • záväznosť stanovísk k zákonu a ich typológia
  • diskusia
 • Aplikačná prax so zákonom
  • ťažiskové ustanovenia zákona a ich výklad
  • kto sa zaujíma o zákon a prečo: verejnosť, záujmové združenia, banky, orgány štátnej správy, Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, súdy
  • dôležitosť aplikačnej praxe so zákonom
  • dopady
  • diskusia
 • Čo bude so zákonom ďalej
  •  možné scenáre legislatívnych úprav
  •  dopady európskej legislatívy a prechod na nariadenia EÚ
  •  harmonizácia práva EÚ a dopady na národné legislatívy vrátane zákona
  •  zjednotenie trhu služieb EÚ
  •  diskusia
 • Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety

Lektori

odborník na danú problematiku