Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  28. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch

Ciele

V zmysle platných právnych noriem podrobne vysvetliť problematiku jednotlivých spôsobov zabezpečovania pohľadávok vo vzťahoch finančných inštitúcií s klientmi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú pohľadávkami a majú záujem o podrobný výklad konkrétnych spôsobov ich zabezpečovania v obchodných vzťahoch.

Obsah seminára

A) Vznik hlavného a zabezpečovaného záväzku - fáza kontraktácie

B) Podmienky aktivizácie zabezpečovacieho prostriedku

C) Úvod do systematiky zabezpečovacích prostriedkov

D) Jednotlivé zabezpečovacie prostriedky

 • zmluvná pokuta, úroky z omeškania
 • zmenka, bianko zmenka a dohoda o vyplňovacom práve,
 • ručiteľská listina a iné formy ručenia
 • záložné právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam, k pohľadávkam, k cenným papierom, k podniku, k obchodnému podielu v praxi
 • zádržné právo
 • zabezpečovací prevod práva
 • podporné klauzuly v zmluvách – Pari pass, Majority ownership, Negative pledge, Letter of comfort, Cross collateral, Cross default
 • notárska zápisnica, rozhodcovská doložka, mediácia

E)  Fáza porušenia záväzkov z hlavnej zmluvy

Lektori

špecialista na obchodné právo a právo cenných papierov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

seminár: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1812


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.