VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Exekučné a konkurzné právo v bankovej praxi

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aktuálnym znením právnych predpisov exekučných a konkurzných predpisov, vysvetliť ich filozofiu, prípadne nové ustanovenia a rozdiely oproti predchádzajúcim právnym predpisom.

Oboznámiť účastníkov s možnosťami a technikami, ktoré vedú k usporiadaniu majetkových  pomerov dlžníka a k dosiahnutiu uspokojenia veriteľa z majetku dlžníka.

Seminár poskytuje priestor na výmenu skúseností v predmetnej oblasti, na prediskutovanie a riešenie aplikačných problémov právnych predpisov v praxi a ilustruje riešenia na konkrétnych príkladoch.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí zodpovedajú za vymáhanie pohľadávok, aplikáciu a implementáciu konkurzného a exekučného práva na bankové postupy ako aj všetci, ktorí sa potrebujú oboznámiť s touto problematikou.

Obsah seminára

 • Exekučné právo, základné zásady a vymedzenie pojmov, vzťah exekúcie, konkurzu a reštrukturalizácie
 • Fázy exekučného konania, procesné rozhodnutia v exekučnom konaní
 • Jednotlivé spôsoby vykonávania exekúcie s dôrazom na exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
 • Nové trendy v elektronickej komunikácii medzi bankami a exekútormi
 • Konkurzné právo, základné zásady a vymedzenie pojmov, účastníci konkurzného konania, účinky začatia konkurzného konania a účinky vyhlásenia konkurzu
 • Prihlasovanie a popieranie pohľadávok, incidenčné konania
 • Speňažovanie majetku a uspokojovanie veriteľov, veriteľské orgány
 • Oddlženie fyzickej osoby (osobný bankrot),  konkurz v rámci oddlženia a splátkový kalendár, praktický pohľad z pohľadu banky ako veriteľa a zároveň ako banky spravujúcej iné produkty dotknuté konkurzom (účet správcu, účet dlžníka, osobitný účet pre nepostihnuteľnú hodnotu obydlia)
 • Reštrukturalizácia, podmienky povolenia reštrukturalizácie, účinky začatia reštrukturalizačného konania, účinky povolenia reštrukturalizácie, metódy reštrukturalizácie, reštrukturalizačný plán
 • Aktuálna judikatúra, praktické skúsenosti pri vymáhaní pohľadávok
 • Diskusia otázky, odpovede

Lektori

odborník v danej oblasti

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751