SŤAŽNOSTI V INTENCIÁCH NOVELY ZÁKONA Č.9/2010

SŤAŽNOSTI V INTENCIÁCH NOVELY ZÁKONA Č.9/2010

Ciele

Cieľom podujatia je komplexne priblížiť zmeny v zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sťažnostiach“ ), ktorý bol novelizovaný. Novela č. 94/2017 Z. z. nadobudla účinnosť od 1. júna 2017 a priniesla zmeny, ktoré budú opísané na školení.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a ďalší pracovníci finančného sektora, ako aj zamestnanci iných inštitúcií, pre ktorých je problematiky zmien v Zákone o sťažnostiach dôležitá pre výkon ich práce.

Obsah seminára

 • Legislatívny rámec vybavovania sťažností
 • Definícia pojmu sťažnosť a jej výluky
 • Podávanie sťažností
 • Odloženie sťažností
 • Utajenie totožnosti sťažovateľa
 • Prijímanie sťažností
 • Príslušnosť na vybavovanie sťažností
 • Lehota na vybavenie
 • Prešetrovanie sťažností
 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažností
 • Kontrola

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751