Pracovno-právne minimum pre manažérov a zamestnancov HR

  • Cena kurzu
    204€
  • Najbližší termín
    26. 10. - 09. 11. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Pracovno-právne minimum pre manažérov a zamestnancov HR

Ciele

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s riešením rôznych situácií z pracovnoprávneho aspektu a zefektívniť ich prácu. Manažér/personalista sa často musí rozhodovať veľmi rýchlo. Rozhodnutie, ktoré je v súlade so zákonom a rieši danú situáciu, je optimálne a aj očakávané. Účastníci si osvoja záväzné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré k svojej práci potrebujú a oboznámia sa s novelou ZP od 1.10.2022. Získajú námety na riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa denne stretávajú.

Účastníci

Určený zamestnancom bánk, poisťovní a iných inštitúcií na pozíciách: manažéri, vedúci tímov, HR manažéri, HR personalisti, HR generalisti, a ďalší zamestnanci z oddelení riadenia ľudských zdrojov a tiež každý koho téma aktuálnych zmien v Zákonníku práce zaujíma. 

Obsah seminára

► Podstatné zmeny Zákonníka práce od r. 2018 (GDPR, mlčanlivosť, dovolenka rodičov, finančný príspevok na stravovanie, „ home office “, a pod.) + novela 10/2022.
► Pracovná zmluva – náležitosti.
► Doručovanie v pracovno-právnych veciach.
► Výklad pojmov – osamelý zamestnanec, osamelý rodič, rodinný príslušník, rodič trvale sa starajúci o dieťa a pod.
► Skúšobná doba - práva a povinnosti zamestnávateľa, aj zamestnanca.
► Práva a povinnosti zamestnancov.
► Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov.
► Dokladovanie PN, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri PN.
► Pracovný pomer na dobu určitú a jeho predĺženie (vrátane zástupu počas materskej a rodičovskej dovolenky).
► Spôsoby skončenia pracovného pomeru – výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru a iné.
► Neuspokojivé plnenie pracovných úloh – porušenie pracovnej disciplíny.
► Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh/porušenie pracovnej disciplíny.
► Pracovný čas – práca na zmeny, rozvrhnutie zmien, kontrola pracovného času, jeho evidencia.
► Nepretržitý odpočinok, práca nadčas, práca v sobotu, nedeľu, prestávky v práci.
► Dovolenka, nariadenie dovolenky, prenos dovolenky do ďalšieho roka, dovolenka rodičov.
► Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v sobotu, nedeľu.
► Zrážky zo mzdy.
► Prekážky v práci na strane zamestnanca, ich dokladovania a rozsah uznania (uznanie návštevy lekára na celý deň a pod.).
► Stravovanie zamestnancov - finančný príspevok.

Lektori

JUDr. Ivana Gajdošíková 

Dĺžka trvania

3x0,5 dňa v čase 9.00-13.00 hod. online cez MS Teams 

Aktuálne termíny

26. 10. - 09. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

26.10.2022 v čase od 9.00-13.00 hod. 

8.-9.11.2022 v čase 9.00-13.00 hod. 

Webinár bude prebiehať online cez MS Teams. 

Cena

170 € bez DPH
204 € s DPH

Variabilný symbol

2417


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.