Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú finančnej ochrany spotrebiteľa a poukázať na ich aplikáciu v praxi.

Seminár je koncipovaný na základe reálnych prípadov z praxe.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre:

  • zamestnancov bánk, poisťovní, leasingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom,
  • právnikov, zamestnancov compliance oddelení
  • konateľov finančných spoločností, odborných garantov
  • zamestnancov úverových oddelení, produktových manažérov

Obsah seminára

  • platná právna úprava ochrany spotrebiteľa vo finančných službách, legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa najmä Zákon č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,
  • vymožiteľnosť práv spotrebiteľa vo finančných službách,
  • nekalé praktiky v spotrebiteľských zmluvách,
  • neprijateľné zmluvné podmienky,
  • praktické príklady

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043