Ochrana bankového tajomstva

 • Cena kurzu
  144€
 • Najbližší termín
  18. 05. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ochrana bankového tajomstva

Ciele

Cieľom seminára je vysvetlenie obsahu bankového tajomstva, jeho ochrana a výnimky pri poskytovaní údajov chránených bankovým tajomstvom tretím osobám.

Účastníci

Zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorí prichádzajú do kontaktu s bankovým tajomstvom a s poskytovaním údajov chránených bankovým tajomstvom tretím osobám.

Obsah seminára

 1.  Úvod do problematiky

 • pojem bankové tajomstvo, podľa zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov,
 • predmet ochrany,
 • vzťah ochrany bankového tajomstva a ochrany osobných údajov,
 • získavanie, spracúvanie a použitie údajov chránených bankovým tajomstvom bankou,
 • archivácia a likvidácia údajov chránených bankovým tajomstvom.

2.  Ochrana bankového tajomstva podľa zákona o bankách

 • model ochrany bankového tajomstva podľa zákona o bankách,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom so súhlasom klienta,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom bez súhlasu klienta.

3. Poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom podľa zákona o bankách a podľa osobitných predpisov 

 • prehľad relevantnej právnej úpravy ochrany bankového tajomstva,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom v súdnych konaniach , podľa Exekučného poriadku a zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • poskytovanie údajov chránených bankovým tajomstvom pri predchádzaní a odhaľovaní  trestnej činnosti.

4.  Bankové tajomstvo v obchodných vzťahoch

 • získavanie a spracúvanie údajov chránených bankovým tajomstvom bankou,
 • ochrana bankového tajomstva pri poskytovaní platobných služieb,
 • ochrana bankového tajomstva pri poskytovaní úverov,
 • spoločný bankový register a spoločný register spotrebiteľov,
 • bankové tajomstvo a vymáhanie pohľadávok.

5.  Povinnosti zamestnancov bánk pri ochrane bankového tajomstva

 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť,
 • zbavenie mlčanlivosti.

6.  Dohľad nad ochranou bankového tajomstva

7.  Diskusia

Lektori

JUDr. Oľga Sedláčková,od roku 1993 pôsobí v bankovom sektore, kde sa venovala riadeniu rizík, manažmentu vymáhania pohľadávok a ochrane finančného spotrebiteľa.  Je rozhodkyňou Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie. V súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia prvostupňových konaní, odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami v Národnej banke Slovenska.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

prednáška: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

120 € bez DPH
144 € s DPH

Variabilný symbol

1683

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava 



Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.