ONLINE Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

ONLINE Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

Ciele

Oboznámiť účastníkov s témami:

Oboznámiť účastníkov s okruhom konaní, ktoré nesú znaky korupčného spávania, trestnoprávnou rovinou postihovania a dokazovania, možnosťami ako vykonávať systémové preventívne opatrenia. Nová právna úprava zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, pozitíva a riziká.

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom bánk a iných finančných a nefinančných inštitúcií, ako aj  všetkým, čo majú záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Boj s korupciou z pohľadu Úradu vlády SR
 • Pojem korupcia, rozdiel medzi úplatkom a darom
 • Trestné činy korupcie v slovenskom trestnom práve, špecifické nástroje na dokazovanie v trestnom konaní
 • Prevencie vs. Represia
 • Aktivity Vlády SR, nová protikorupčná politika a úlohy rezortov
 • Riadenie korupčných rizík, nástroje riadenia

 

 • Nový zákon o ochrane oznamovateľov
 • Hlavné zmeny oproti existujúcej právnej úprave
 • Interné a externé kanály oznamovania
 • Systém ochrany oznamovateľov
 • Príprava smernice Rady a Európskeho parlamentu o ochrane oznamovateľov
 • Povinnosti rezortov

 

 • Diskusia

Lektori

skúsený odborník v danej oblasti

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719