Úverová analýza 3D – Modul II

  • Cena kurzu
    510€
  • Najbližší termín
    27. - 28. 10. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Úverová analýza 3D – Modul II

Úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. Modul je určený predovšetkým absolventom Modulu I, je však tiež vhodný pre všetkých zamestnancov s pokročilými vedomosťami v danej oblasti.

Ciele

Workshop je obsahovo zameraný na analýzu náročných úverových prípadov, problémové firmy a úvery. Poskytuje štruktúrovaný pohľad na objasnenie fungovania firiem v skutočnosti (manipulácia vo výkazoch, daňové optimalizácie, ekonomické prepojenosti) a možnosti ich financovania. Zároveň objasňuje doplnkové oblasti, ktoré s úverovaním a rizikovosťou firiem súvisia: správne štruktúrovanie úverov, problematika DPH, biznis model firiem, časté chyby bánk pri úverovaní.

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť a zameranie prípadových štúdií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.Druhý modul je určený predovšetkým absolventom Modulu I, je vhodný pre všetkých zamestnancov s určitými vedomosťami v danej oblasti. 

Obsah seminára

Analýzy kontrastných firiem -stanovenie priorít pri financovaní firiem.

Optimálne štruktúrovanie financovania podniku-každá firma má svoje špecifické potreby.

Teória a prax finančných ukazovateľov-možnosti ich skreslenia.

Firemný biznis model-súvisiace riziká a príležitosti financovania.

Podstata DPH a riziko skryté v DPH-problematika DPH vo vzťahu k rizikovosti firiem. Možnosti riešenia v praxi.

Fungovanie účtovníctva-odhaľte skreslenia vo výkazoch a možnosti legálne optimalizovať daňový základ, odhaľte podstatu veci.

Ekonomicky prepojené skupiny v praxi-rýchla a jednoduchá konsolidácia ÚZ.

Problémové úvery-identifikácia príčin, reštrukturalizácia a alternatívne riešenia.

Časté chyby bánk pri úverovaní-niekoľko typických chýb a ich riešenie pomocou zásad, na ktoré sa môžete v praxi spoľahnúť.

Bod zvratu-efektívny nástroj na posúdenie životaschopnosti investície.

Dynamická analýza pracovného kapitálu-primeranosť a flexibilita v oblasti financovania.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.

Záverečná sumarizácia

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie,s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí.

Lektori

Špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

2 dni (od 9.00 do 17.00 hod.) 

Aktuálne termíny

27. - 28. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Platí pre oba dni:

9.00 - 17.00 hod.

|Technické zabezpečenie|

Workshop bude prebiehať cez platformu MS Teams alebo Zoom. Pred konaním podujatia Vám budú zaslané prihlasovacie údaje. 

Cena

425 € bez DPH
510 € s DPH

Variabilný symbol

2247

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.