FINANČNÝ MANAŽMENT: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi

FINANČNÝ MANAŽMENT: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi

Ciele

Vysvetliť princípy definovania podnikateľských a investičných zámerov, a možnosti ich hodnotenia. Na základe praktických príkladov naučiť účastníkov seminára vytvárať podnikateľské a investičné zámery a vyhodnocovať silné a slabé stránky. Pre takto vytvorené podnikateľské a investičné zámery  naučiť účastníkov spracovať bilanciu majetku a zdrojov jeho krytia (Rozvahu), vypočítať náklady a výnosy vyvolané týmto zámermi (Výkaz ziskov a strát) a nakoniec definovať výdaje a príjmy plynúce z týchto zámerov (Clash Flow). Na príkladoch z praxe precvičiť s účastníkmi semináru vyhodnocovanie návratnosti podnikateľských a investičných zámerov, za pomoci využitia praktických štatistických a dynamických metód.

Účastníci

Seminár je určený finančným analytikom a finančným manažérom na strednom stupni riadenia v bankách a finančných inštitúciách, zamestnancom controlingových útvarov a všetkým zamestnancom využívajúcich finančnú analýzu, výkazy cash flow a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov, a na hodnotenie investičných zámerov a ich rizík. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností, poisťovní a pre ekonomických finančných poradcov.

Obsah seminára

1. deň

Proces realizácie podnikateľského a investičného zámeru v praxi

Podnikateľský zámer

 • Pojem investícia, dôvody investovania, investičné riziko.
 • Charakteristika investičnej činnosti.
 • Rozhodovací proces pri investíciách.
 • Investičné a finančné rozhodovanie.
 • Investičná stratégia.
 • Investičný projekt a jeho realizácia.

Zdroje financovania podnikateľských a investičných zámerov

 • Rozdelenie finančných zdrojov.
 • Náklady na zabezpečenie jednotlivých druhov kapitálu.
 • Interné financovanie  investícií.
 • Externé zdroje financovania investícií.
 • Peňažné toky z podnikateľského a investičného zámeru.

Investičný controlling – kľúč k úspešnosti

 • Manažérske účtovníctvo– informačná základňa investičného controllingu.
 • Výkazy vo finančnom účtovníctve.
 • Finančné ukazovatele  pri hodnotení dopadov podnikateľských a investičných zámerov.
 • Náklady a výnosy, výdaje a príjmy  vyvolané realizáciou investície.
 • Bod zvratu (Break-point).
 • Finančný plán ako súčasť podnikateľského a investičného zámeru.
 • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (statická, dynamická).

 

 2. deň

 • Praktické príklady spracovanie podnikateľských a investičných zámerov.
 • Spracovanie  podnikateľského a investičného  zámeru  jednotlivými účastníkmi semináru  pomocou MS Excel.
 • Praktické príklady vyhodnocovania  podnikateľských a investičných zámerov.
 • Vyhodnocovanie spracovaných podnikateľských a investičných zámerov účastníkmi seminára pomocou  MS Excel.

 

Seminár jeprakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam amoderovaná diskusia.

Dovoľujeme si účastníkov požiadať, aby si doniesli prenosné počítače, nakoľko riešenie praktických  príkladov prebieha pomocou MS Excel.

 Na seminár nadväzuje vzdelávacie podujatie  „FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY:Audit podnikateľských a investičných zámerov“.Účastník po úspešnom a aktívnom absolvovaní oboch seminárov získa osvedčenie.

Lektori

Špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751