Back Office (Treasury Back office)

 • Cena kurzu
  278.4€
 • Najbližší termín
  23. 09. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Back Office (Treasury Back office)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s  funkciou a zodpovednosťami útvaru Back Office, životným cyklom obchodu, s dôrazom na jeho včasné a bezchybné vysporiadanie a riziko, ktoré môže dobre fungujúci Back Office pozitívne ovplyvniť.

Účastníci

Zamestnanci bánk a podnikov útvarov back office, junior obchodníci útvarov treasury, ktorí potrebujú získať a rozšíriť si vedomosti z oblasti fungovania back office, vysporiadania treasury operácií. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

Funkcie back office

Popis životného cyklu obchodu

 • Tiket k obchodu
  • jednoznačné označenie obchodu
  • zaslanie inštrukcie FO-BO
  • platobné inštrukcie
  • verifikácia oprávnených osôb
  • uvoľnenie konfirmácií / platieb
  • rekonciliácia konfirmácií
 • Platby
  • valuta
  • splatnosť
  • platobné metódy
  • cut off times
  • netting (bilaterálny, multilaterálny)
  • CLS

Post-settlement povinnosti

  • konfirmačný proces
  • cash manažment
  • rekonciliácia nostro účtov
  • zaúčtovanie operácií
  • reklamácie (investigations)
  • reporting (NBS, iné útvary banky, materská banka)

Vplyv back office na rôzne druhy rizík, ktorým musí firma (banka, podnik) čeliť

Vnútorné kontrolné mechanizmy

Ako znížiť operačné riziko

Lektori

Ing. Vladimír Akubžanov, skúsený odborník s bohatými praktickými skúsenosťami v oblasti back office

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

23. 09. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

232 € bez DPH
278.4 € s DPH

Variabilný symbol

2076


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.