Zmenky vo finančníctve, ich využitie, právne aspekty vymáhania a ochrana pred ich zneužitím – praktické otázky

 • Cena kurzu
  215.4€
 • Najbližší termín
  27. - 28. 05. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zmenky vo finančníctve, ich využitie, právne aspekty vymáhania a ochrana pred ich zneužitím – praktické otázky

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi otázkami a skúsenosťami týkajúcimi sa vzrastajúceho významu využívania zmenkových obchodov v bankovej praxi, príslušnej právnej úpravy a medzinárodnými zmluvami upravujúcimi zmenkovo-právne vzťahy. Definovať základné spôsoby využívania zmeniek a blankozmeniek v oblasti finančníctva, základné rozdelenie zmeniek na vlastné a cudzie, rozdiely medzi nimi a ich využitím, definovať základné náležitosti oboch druhov zmeniek a zmenkové doložky, určiť právne postavenie jednotlivých účastníkov zmenkovo-právnych vzťahov, rozdiel medzi avalom a klasickým ručením, definovať indosáciu zmenky a ostatné spôsoby nakladania s nimi, popísať blankozmenku ako zabezpečovací inštitút a rozdiely medzi ňou a úplnou zmenkou, spôsoby doplňovania blankozmenky a riziká vyplývajúce z chybného vyplnenia.

V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s možnými zmenkovými podvodmi, rizikami, technikami zneužitia zmeniek s prevenciou pred ich zneužitím.

                                                                                                           

Účastníci

Zamestnanci útvarov bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú zmenkovými obchodmi, alebo ktorí zabezpečujú obchody zmenkami a blankozmenkami, ako aj zamestnanci, ktorí potrebujú podrobné znalosti o postupoch a praxi uplatňovaní práv zo zmeniek a zmenko-právnych vzťahov.

Obsah seminára

 • Vnútroštátna a medzinárodno-právna  úprava zmenkového práva
 • Zmenka ako cenný papier
 • Formálnosť, abstraktnosť a prísnosť zmenkového záväzku
 • Druhy zmeniek, rozdiely, základné náležitosti zmeniek a zmenkové doložky
 • Rozdiely medzi vlastnou a cudzou zmenkou
 • Neplatnosť zmenky a jej právne následky
 • Subjekty zmenkovo-právnych vzťahov
 • Rozdiel medzi avalom a klasickým ručením
 • Účely a spôsoby využitia zmeniek
 • Zmenkové obchody, zabezpečenie zmenkou
 • Blankozmenka
 • Vyplňovanie blankozmeniek a riziká
 • Nakladanie so zmenkami
 • Indosament, druhy indosamentov, podindosament, blankoindosament, cesia zmenky
 • Vymáhanie zmeniek
 • Zmenkové súdne konanie
 • Zmenkové podvody a ochrana pred zneužitím zmenky, resp. blankozmenky, podstata  §10 zákona č.191/1950 Zb.
 • Praktické príklady

Lektori

JUDr. Gabriel Jurin, má viac ako 15 ročné pracovné skúsenosti v oblasti bankovníctva

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

27. - 28. 05. 2014 (Pozvánka)

Cena

179.5 € bez DPH
215.4 € s DPH

Variabilný symbol

0953

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.