Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby

Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, oboznámiť účastníkov so SEPA prostredím v EÚ a SEPA produktoch. Oboznámenie účastníkov s Nariadením EP a R 260/2012, Smernicou 2015/2366 a ďalšej legislatívy a ich dôsledkoch pre bankovú a firemnú sféru.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Praktické uplatňovanie zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
 • Druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2-SK
 • Európsky platobný styk a štruktúry riadenia v EÚ
 • SEPA
  • čo je SEPA a jej postavenie v EÚ
  • SEPA produkty v EÚ a v SR
 • Nariadenie EP a R 260/2012 a dôsledky pre SR (banky a občania a firmy)
 • Smernica EP a R 2015/2366 o platobných službách – PSD2 a pripravované zmeny
 • Ďalšia legislatíva a jej dopady na fungovanie platobného styku

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku