Trade Finance

 Novinky z bankovej komisie ICC, dokumentárny akreditív a bankové záruky v zahraničnom obchode, URDG 758 a ISDGP – pravidlá pre záruky na požiadanie

Ciele

Seminár poskytuje pohľad na problematiku dokumentárnych akreditív a bankových  záruk s dôrazom na získanie praktických znalostí. Poslucháči sa zoznámia s aktuálnymi novinkami z oblasti Trade Finance. Prednášajúci poskytne mnoho príkladov, vzorov a vytvorí priestor pre otázky a diskusiu.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým bankovým špecialistom – klientskych pracovníkov, ktorí ponúkajú bankové služby klientom a pomáhajú im ich správne využiť. Taktiež ostatným pracovníkom bánk v obore Trade Finance, napr. špecialistom Trade Finance, vedúcim pracovníkom, právnikom, bankovým poradcom a všetkým ďalším záujemcom.  

Obsah seminára

09:00 – 10:30   Novinky z bankovej komisie ICC

 • posledné názory bankovej komisie z oblasti dokumentárnych akreditív
 • digitalizácia Trade Finance: prevoditeľné elektronické záznamy – právny základ pre voľne prevoditeľné elektornické konosamenty a zmenky
 • elektronická prezentácia dokumentov
 • revízia eUCP, eURC, nové pravidlá pre digitálne transakcie: URDTT
 • Incoterms 2020 – dôležité zmeny s dopadom na dokumentárne akreditíva

10:30 - 10:50    Prestávka káva/čaj

10:50 - 12:00    Dokumentárny akreditív – praktické príklady

 • podmienky akreditívov – príklady, diskusia
 • preskúmanie dokumentov
 • zaujímavé prípady

12:00 - 13:00    Obed

13:00 – 14:30   Záruky na požiadanie podľa URDG 758 a ISDGP  

 • hlavné prvky URDG 758
 • nová publikácia ICC: ISDGP – Medzinárodná štandardná prax pre záruky vyplatiteľné na požiadanie
 • podmienky vstupu v účinnosti podľa URDG 758 a ISDGP
 • znižovanie čiastky záruky
 • ukončenie platnosti
 • uplatnenie záruky
 • preskúmanie uplatnenia, nezrovnalosti
 • alternatívne uplatnenie
 • diskusia, príklady

14:30 – 14:50   Prestávka káva/čaj

14:50 - 16:00   Záruky na požiadanie podľa URDG 758 a ISDGP

 •    príklady, diskusia

Lektori

Bc. Pavel Andrle, špecialista s bohatými zahraničnými skúsenosťami, lektor IFC v rámci Global Trade Finance Program, tajomník bankovej komisie pri ICC ČR. Člen bankovej komisie ICC pôsobiaci ako tvorca medzinárodných pravidiel pre akreditívy, inkasá  a standby