Platobný styk II

Platobný styk II

Ciele

Oboznámiť účastníkov s normami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Obsah seminára

 • zhrnutie poznatkov a základov zo školenia Platobný styk I (tuzemský platobný styk – SEPA platby a SEPA inkasá), cezhraničný platobný styk
 • metódy  cezhraničného platobného styku  (sériová a krycia). Čo je NOSTRO účet, čo je VOSTRO účet, využitie korešpondenčného bankovníctva.
  • vysvetlenie možností vykonávania Platobného styku v bankách (pohľad bánk a pohľad klienta) v zmysle legislatívy EÚ, v zmysle zákona o platobných službách a v zmysle platných opatrení NBS
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 a jeho novela (novela nariadenia EP a R (EÚ) č.248/2014)
  • vykonávanie platobného styku v rámci EÚ a mimo EÚ
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
  • obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
  • podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
  • druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2
  • vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb
 • praktické príklady

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719