Platobný styk I

Ciele

Oboznámiť účastníkov s formami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s ním súvisiacimi opatreniami NBS.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Obsah seminára

 • Vysvetlenie možností a foriem vykonávania platobného styku v bankách (pohľad bánk a pohľad klienta)
 • Vykonávanie platobného styku v zmysle platnej legislatívy (legislatíva EÚ, Zákon o platobných službách,  opatrenia NBS pre tuzemský platobný styk - SEPA platby a SEPA inkasá)
 • Praktické uplatňovanie Zákona o platobných službách a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach platobného styku
  • čo je platobný styk v rámci SR
  • základy zákona o platobných službách a legislatíva EÚ (zhrnutie najdôležitejších častí)
  • čo je SIPS a na čo slúži, čo je TARGET2
  • čo je EBA clearing a čo je STEP2, ich využitie pri vykonávaní platieb.
  • praktické príklady SEPA platieb a SEPA inkás
  • vzory prevodných príkazov a vysvetlenie ich náležitostí pri vypisovaní
  • čo je cezhraničný platobný styk – základné informácie
  • čo je SWIFT a na čo slúži – základné informácie
  • čo je NOSTRO/ VOSTRO a na čo slúži
  • vzory jednotlivých typov správ ( MT1XX a MT2XX)
  • zhrnutie

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku a legislatívy v oblasti platobného styku 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719