PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment

PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment

Ciele

Oboznámiť účastníkov s PSD2 nariadením a EBA štandardmi a poslednými prebiehajúcimi diskusiami. Prehľad v rámci EÚ.

Pohľad na slovenský API štandard a jeho možnú implementáciu v praxi. Ukázať možné využitie v budúcnosti.

Účastníci

Zamestnanci bánk,  IT analytici, architekti  a  produktoví manažéri z oblasti retail a corporate, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v  PSD 2 nariadení, v súčinnosti s EBA štandardmi, s výhľadom na ďalšie možne technické funkcionality. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je PSD 2
 • Legislatíva EBA guidelines
  • základný prehľad
  • technické náležitosti
 • praktické ukážky možného použitia
  • PISP/AISP služby pre základné typy služieb
  • prístupy tretích strán
 • Súčasný stav legislatívy a otvorené otázky do budúcna
 • Problematické miesta pri implementovaní z rôznych projektov

Lektori

certifikovaný konzultant v danej oblasti s  praktickými skúsenosťami s implementáciou v bankovom sektore, v privátnej sfére a v štátnych inštitúciách