Banková záruka v kocke

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  25. 10. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Banková záruka v kocke

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi otázkami a skúsenosťami týkajúcimi sa vzrastajúceho významu použitia bankových záruk v medzinárodnom obchode, s príslušnými záväzkami,  medzinárodnými zvyklostnými úpravami a teritoriálnymi odlišnosťami vo vzťahu k obsahu a podmienkam záruk s návrhmi a riešeniami pre risk mitigáciu. Medzinárodné záruky v globálnom svete a aplikácia URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees).  V priebehu seminára sa účastníci oboznámia tiež s možnými medzinárodnými finančnými podvodmi, rizikami, podvodnými technikami a prevenciou v oblasti bankových záruk.

Účastníci

Zamestnanci útvarov bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú bankovými zárukami, ako aj zamestnanci, ktorí potrebujú podrobné znalosti o postupoch a praxi pri spracovávaní záruk.

Obsah seminára

 • Banková záruka - právna úprava a obsah bankovej záruky
 • Akcesorita versus abstraktnosť záruky versus „dokumentárna povaha“ záruk
 • Právna úprava versus URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) versus UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law )
 • Platnosť záruky - ukončenie platnosti. Problémy vo vzťahu k časovému ohraničeniu záruk (Ázia a severná Afrika)   
 • Teritoriálne zvláštnosti a špecifiká vo vzťahu k vybraným krajinám, akceptácia použitia URDG vo vybraných teritóriách
 • Priame a nepriame záruky
 • Bankové záruky versus Standby akreditívy
 • Prevod a postúpenie práv versus postúpenie výnosu
 • Syndikácia záruk a protizáruky  
 • Uplatnenie nárokov z bankovej záruky, alternatívne uplatnenie
 • Vybrané články pre oblasť bankových záruk po zmene zákon v ČR a Rusku.
 • Vybrané judikáty a opinions - diskusia

Lektori

Ing. Eva Zezulová, vedúca oddelenia Trade Finance v OTP Banka Slovensko, a.s.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

25. 10. 2018 (Pozvánka)

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1731

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.