API bankovníctvo a pohľad naň očami komerčnej banky

API bankovníctvo a pohľad naň očami komerčnej banky

Ciele

Oboznámiť účastníkov s PSD2 nariadením a EBA štandardmi a ich existujúcimi implementáciami (Berlin Group Standard / British Standard, ...)

Pohľad na slovenský API štandard a jeho možnú implementáciu v praxi. Ukázať možné využitie v budúcnosti. Príklady vhodných technologických realizácií daných štandardov (technológia microservices, enterprise service bus /ESB/...)

Účastníci

Zamestnanci bánk,  IT analytici, architekti  a  produktoví manažéri z oblasti retail a corporate, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v PSD 2 nariadení, v súčinnosti s EBA štandardmi, s výhľadom na ďalšie možne technické funkcionality. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je PSD2
 • Legislatíva EBA guidelines
  • základný prehľad
  • technické náležitosti
 • Praktické ukážky možného použitia
  • PISP/AISP služby pre základné typy služieb
  •  prístupy tretích strán
 • Prehľad možných OPEN API štandardov
  • Berlin Group Standard ...
  • ďalšie možne produkty využívajúce OPEN API
 • Súčasný stav legislatívy a otvorené otázky do budúcna

Lektori

špecialista v danej oblasti