Čo sa nám mení v Zákonníku práce v roku 2017?

Čo sa nám mení v Zákonníku práce v roku 2017?

Ako sa zmenili možnosti práce evidovaných nezamestnaných od 1.mája?

Ako možno vyhodiť zamestnanca podľa súčasnej právnej úpravy?

Ciele

Posilnenie vedomostí účastníkov v oblasti skončenia pracovného pomeru najmä v prípade „problematických“ zamestnancov nepodávajúcich požadovaný pracovný výkon  alebo zamestnancov porušujúcich pracovnú disciplínu. Správnym rozhodnutím a zvolením vhodného postupu môže dôjsť k úspore nákladov spoločnosti najmä v súvislosti s prehraným súdnym sporom. A tiež posilnenie riadiacich schopností manažérov   v prípade „problematických“ zamestnancov nepodávajúcich požadovaný pracovný výkon  alebo zamestnancov porušujúcich pracovnú disciplínu. Rozšírenie vedomostí/znalostí manažérov z oblasti pracovného práva pri rôznych prípadoch skončení pracovného pomeru.

Účastníci

HR manažéri, personalisti , mzdoví účtovníci, pracovníci oddelenia ľudských zdrojov, špecialisti odmeňovania a  manažéri.

Obsah seminára

Skončenie pracovného pomeru

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru  vo všeobecnosti(dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe).
 • Výpoveď(výpovedné doby, výpovedné dôvody, zákaz výpovede, ponuka inej vhodnej práce).
 • Výpoveď daná zamestnancom.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca.
 • Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu.
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru .
 • Odstupné   a odchodné.
 • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.
 • Doručovanie písomností súvisiacich so skončením pracovného pomeru.

Novely Zákonníka práce

 • Zákon č. 82/2017 Z.z., ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi ktoré patrí aj Zákonník práce. Zákonník práce sa od 1.5 mení najmä v časti pracovnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom (aplikácia tvrdého jadra pracovného práva aj na „vnútropodnikový presun“)
 • Zákon  č.95/2017Z.z., ktorým sa mení  a dopĺňa Zákonník práce v oblasti „sviatkového práva“.

Novela zákona o službách zamestnanosti

 • Zákon č. 81/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1.5 . 2017 sa menia podmienky výkonu práce evidovanými nezamestnanými.

Forma: Prednášku spojená s príkladmi z praxe a zo súdnych rozhodnutí, riadená diskusia, v prípade časovej rezervy skupinové a individuálne riešenie prípadových štúdií, príkladov z praxe.  

Lektori

JUDr. Jana Raýman - lektorka má viac ako 18-ročné skúsenosti s aplikáciou pracovnoprávnych noriem v biznise, v spoločnostiach so zahraničnou účasťou (Siemens Automotive, s.r.o., Siemens, s.r.o., Slovak Telekom, a.s.) ako aj vo verejnej službe (SAV) na  pozíciach právnika, špecialistu pracovnoprávnych vzťahov a následne manažéra personálnej správy (tím 12- 40 zamestnancov). V súčasnosti  sa zaoberá  pracovnoprávnym poradenstvom  a školeniami, auditmi pracovnoprávnej legislatívy, tvorbou a pripomienkovaním HR smerníc, manažovaním špeciálnych projektov (zdieľané pracoviská, telework, nerovnomerne rozvrhnuté pracovné časy, elektronizácia procesov), poskytovanie základného poradenstva aj v oblasti Human Resources

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751