Riadenie rizika podvodov

 • Cena kurzu
  230.76€
 • Najbližší termín
  17. 01. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Riadenie rizika podvodov

Riadenie rizík podvodného konania, nastavenie a implementácia preventívnych opatrení

Ciele

Oboznámiť účastníkov s jednotlivými typmi hospodárskej kriminality. Spoznať hlavné motívy k spáchaniu podvodu, charakteristiku ľudí, ktorí páchajú podvody. Naučiť sa rozpoznať indikátory podvodného konania. Prejsť metodológiu testovania rezistencie organizácie proti riziku podvodu. Naučiť sa používať efektívne nástroje a techniky pre znižovanie rizika podvodov. Na základe premietania tréningového programu „Fraud and the Tone at the Top“ diskusia na tému významu firemnej kultúry a „tónu zhora“ v boji proti hospodárskej kriminalite. 

Účastníci

Vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru. Interní audítori, compliance špecialisti a pracovníci oddelení vnútornej kontroly, vyšetrovatelia podvodov, risk manažéri a personalisti zodpovední za výber nových zamestnancov. 

Obsah seminára

 • Podvod – riziko činnosti organizácie
  • formy a vznik škôd spôsobených vo firmách podvodným konaním
  • motív, postoj a príležitosť k spáchaniu podvodu
 • Systém klasifikácie hospodárskej kriminality – typy podvodov
  • zneužitie aktív (hotovosti, zásob, ostatných aktív)
  • schémy podvodov vo finančných výkazoch a ostatných dokumentoch
  • korupcia
  • zaradenie skutočných príkladov podvodov do jednotlivých kategórií
 • Odhalenie podvodného konania – indikátory. Postupy testovania rezistencie organizácie proti riziku podvodov
  • indikátory hospodárskej kriminality (Red Flags)
  • test rezistencie organizácie proti riziku podvodov
  • rozdiely v charakteristikách spoločností s vysokým a nízkym potenciálom k podvodom
 • Riadenie rizika podvodov. Nastavenie a implementácia preventívnych opatrení
  • etický kódex a „Tón zhora“
  • oddelenie právomocí
  • nastavenie kontrolných opatrení, anonymné informačné linky, screening budúcich zamestnancov
  • diskusia skúseností s jednotlivými preventívnymi opatreniami

Lektori

odborník z oblasti interného auditu

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

17. 01. 2013

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

192.3 € bez DPH
230.76 € s DPH

Variabilný symbol

0717

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.