Riadenie interného auditu

Riadenie interného auditu

Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu

Ciele

Plánovanie a riadenie útvaru interného auditu v celom rozsahu. Identifikácia a hodnotenie rizík pre interný audit. Zoznámenie sa s mapovaním, dokumentáciou a hodnotením kľúčových interných kontrol. Techniky pre predbežné posúdenia, čo a ako auditovať. Predstavenie praktických odporúčaní pre zlepšenie spolupráce v rámci auditných útvarov. Metódy riadenia ľudských zdrojov, motivácia a riešenie problémov. Komunikácia plánov a výsledkov útvaru interného auditu vedenia organizácie. 

Účastníci

Seminár je predovšetkým vhodný pre manažérov interného auditu, resp. aj ďalších zamestnancov, ktorí si potrebujú ozrejmiť a prehĺbiť svoje poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

 • Štandardy pre interný audit
  • etický kódex interného audítora
  • medzinárodné štandardy interného auditu
  • profesijné štandardy pre riadenie útvaru interného auditu
 • Spolupráca – externé vzťahy útvaru IA
  • Outsourcing vs. Co-sourcing
  • interné zapožičanie pracovníkov
  • hľadanie nových audítorov
  • pracovné vzťahy s kolegami
  • využívanie študentov a čiastočných pracovných úväzkov
  • komunikácia so zriaďovateľom interného auditu v organizácii a auditnej komisii
  • praktické skúsenosti ďalších typov spolupráce
 • Vedenie útvaru IA – interné vzťahy
  • profesijný rozvoj útvaru
  • určovanie cieľov, mentoring a coaching
  • nábor, riešenie problémov a prepúšťanie
  • hodnotenie audítorov
  • praktické skúsenosti pre nového manažéra útvaru
  • plánovanie kariéry a ďalšie možnosti pre interných audítorov
  • odporúčania pre kanceláriu a technické vybavenie audítora
 • Plánovanie auditu
  • identifikácia a hodnotenie rizík
  • tvorba ročného auditného plánu
  • väzba na očakávania zriaďovateľa
  • plánovanie audítorov na auditné projekty
  • spolupráca s externým auditom a ďalšími útvarmi
  • nastavenie cieľov pre hodnotenie
  • prípadové štúdie
 • Riadenie výkonnosti auditných projektov
  • revízia auditnej dokumentácie
  • time manažment a priority
  • riešenie konfliktov
  • riadenie súbežných auditných projektov
  • rozvoj znalostí a skúseností audítorov počas auditu
  • rotácia audítorov na projektoch a zapojenie ne-audítorov z organizácie
  • marketing auditných projektov
 • Interné kontroly
  • zodpovednosť manažmentu vs. Interného auditu za interné kontroly
  • nástroje mapovania, dokumentácie a hodnotenia interných kontrol
  • diskusie na tému internej kontroly a celofiremný systém riadenia rizík
 • Marketing interného auditu
  • pridaná hodnota pre organizáciu z auditného zistenia
  • plánovanie a realizácia záverečnej schôdzky auditného projektu „bez porazených“
  • reputácia interného auditu
  • inovácie
 • Záverečné zhrnutie
  • tvorba plánu a zavedenie uceleného konceptu riadenia interného auditu
  • prípadové štúdie a praktická diskusia nad konkrétnymi otázkami účastníkov

Lektori

odborník z oblasti interného auditu 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043