Poznaj svojho klienta (KYC)

Poznaj svojho klienta (KYC)

Ciele

Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi. 

Účastníci

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Obsah seminára

 1. Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)?
  1. Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy
  2. AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup
  3. Zjednodušené KYC
  4. Rozšírené KYC
 2. Prečo by sme mali poznať svojho klienta?
  1. Zákonné požiadavky
  2. Hroziace sankcie
  3. Príležitosti
 3. Koho skúmame v procese KYC?
  1. Nový klient
  2. Existujúci klient
 4. Čo je podstatou KYC procesu?
  1. Identifikácia klienta
   • Požiadavky
   • Špecifické prípady v procese identifikácie a overenia identifikácie klienta (identifikácia za fyzickej prítomnosti klienta, identifikácia bez fyzickej prítomnosti klienta, klient zastúpený inou osobou, korešpondenčné bankovníctvo a pod.)
  2. Konečný užívateľ výhod
   • Definícia
   • Získavanie informácií o konečnom užívateľovi výhod
   • Overovanie informácií o konečnom užívateľovi výhod
  3. Politicky exponovaná osoba (PEP)
   • Definícia
   • Prečo znamená štatút PEP vyššie riziko
   • Pôvod majetku a pôvod finančných prostriedkov
  4. Sankcie
   • Typy sankcií
   • Sankčné zoznamy
   • Screening
  5. Typ produktu
   • Ktoré produkty sú z pohľadu AML rizikovejšie?
  6. Krajina pôvodu klienta
   • Hodnotenie krajiny v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí
   • Krajiny, voči ktorým sú uplatňované sankcie
   • Úroveň korupcie, organizovaného zločinu alebo podpory terorizmu
  7. Predmet podnikania klienta
   • Podnikanie pre ktoré sú typické hotovostné transakcie
   • Obchodné aktivity s presahom do zahraničia
   • Predmet podnikania, ktorý predstavuje vyššie riziko prania špinavých peňazí
  8. Typ klienta
   • Fyzická vs. právnická osoba
   • Právna forma a štruktúra právnickej osoby
 5. KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu
  1. Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov
   • Výber parametrov
   • Kalibrácia
   • Dostupnosť informácií o klientovi
   • Zdroje informácií
  2. Hodnotenie rizík
  3. Uchovávanie záznamov
  4. Tréning
  5. Monitoring
  6. Reporting
 6. KYC a nové technológie
 7. KYC výzvy
  1. 5. AML smernica
  2. Rozdielne jurisdikcie
  3. Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta
  4. Komplexnosť poskytovaných produktov
  5. Limitované zdroje
  6. Tlak zo strany regulátora
  7. Rôznorodosť zákonných požiadaviek

Lektori

špecialista v oblasti compliance

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719