Poznaj svojho klienta (KYC)

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  30. 11. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Poznaj svojho klienta (KYC)

Ciele

Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi. 

Účastníci

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Obsah seminára

 1. Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)?
  1. Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy
  2. AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup
  3. Zjednodušené KYC
  4. Rozšírené KYC
 2. Prečo by sme mali poznať svojho klienta?
  1. Zákonné požiadavky
  2. Hroziace sankcie
  3. Príležitosti
 3. Koho skúmame v procese KYC?
  1. Nový klient
  2. Existujúci klient
 4. Čo je podstatou KYC procesu?
  1. Identifikácia klienta
   • Požiadavky
   • Špecifické prípady v procese identifikácie a overenia identifikácie klienta (identifikácia za fyzickej prítomnosti klienta, identifikácia bez fyzickej prítomnosti klienta, klient zastúpený inou osobou, korešpondenčné bankovníctvo a pod.)
  2. Konečný užívateľ výhod
   • Definícia
   • Získavanie informácií o konečnom užívateľovi výhod
   • Overovanie informácií o konečnom užívateľovi výhod
  3. Politicky exponovaná osoba (PEP)
   • Definícia
   • Prečo znamená štatút PEP vyššie riziko
   • Pôvod majetku a pôvod finančných prostriedkov
  4. Sankcie
   • Typy sankcií
   • Sankčné zoznamy
   • Screening
  5. Typ produktu
   • Ktoré produkty sú z pohľadu AML rizikovejšie?
  6. Krajina pôvodu klienta
   • Hodnotenie krajiny v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí
   • Krajiny, voči ktorým sú uplatňované sankcie
   • Úroveň korupcie, organizovaného zločinu alebo podpory terorizmu
  7. Predmet podnikania klienta
   • Podnikanie pre ktoré sú typické hotovostné transakcie
   • Obchodné aktivity s presahom do zahraničia
   • Predmet podnikania, ktorý predstavuje vyššie riziko prania špinavých peňazí
  8. Typ klienta
   • Fyzická vs. právnická osoba
   • Právna forma a štruktúra právnickej osoby
 5. KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu
  1. Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov
   • Výber parametrov
   • Kalibrácia
   • Dostupnosť informácií o klientovi
   • Zdroje informácií
  2. Hodnotenie rizík
  3. Uchovávanie záznamov
  4. Tréning
  5. Monitoring
  6. Reporting
 6. KYC a nové technológie
 7. KYC výzvy
  1. 5. AML smernica
  2. Rozdielne jurisdikcie
  3. Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta
  4. Komplexnosť poskytovaných produktov
  5. Limitované zdroje
  6. Tlak zo strany regulátora
  7. Rôznorodosť zákonných požiadaviek

Lektori

Mgr. et Mgr. Oľga Petrovicová, špecialistka v oblasti compliance s dlhoročnými skúsenosťami z medzinárodných finančných aj nefinančných inštitúcií. V súčasnosti poskytuje poradenstvo v oblasti nastavovania compliance procesov. Vyštudovala Právnickú fakultu a fakultu Managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

30. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Webex, MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

2455


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.