Poistné riziko spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb

Poistné riziko spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb

Ciele

Od 01.01.2017 je účinná novela zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (TZPO), ktorá substantívne rozširuje katalóg trestných činov právnickej osoby o množstvo ekonomickej trestnej činnosti, čím sa súčasne radikálne rozšíril okruh rizikových subjektov. Na seminári vysvetlíme rôzne možné spojenia vyššie uvedeného a ich prípadný dopad na činnosť poisťovní alebo subjektov s poisťovníctvom spojených a poistné riziko s tým súvisiace.

Účastníci

- členovia manažmentu právnických osôb, právnici, vedúci zamestnanci zodpovední za compliance, risk assessment, produktoví manažéri

Obsah seminára

  1. Riziká TZPO s dôrazom na poistné riziko. S významným rozšírením rizikových subjektov, sa zvyšujú nároky na regulované subjekty aj v oblasti TZPO. Existuje v súvislosti so zákonom TZPO riziko na strane klienta, ktoré môže mať zásadný dopad na poistný produkt a jej činnosť? Zameriame sa na riziká klientov a ich prípadný dopad na ich vzťah s poisťovňou resp. poistné plnenie. Druhy rizík spojených s TZPO na strane klienta, okrem rizika samotného trestného konania a uloženia trestu? Je možné identifikovať a správne vyhodnotiť poistné riziko v súvislosti s potencionálnym trestným konaním u klienta?
  2. Zmeny interných postupov. Bude v súvislosti s aplikáciou zákona o TZPO nevyhnutné zmeniť alebo upraviť interné postupy v súvislosti s Due Diligence alebo KYC procesmi? Ak áno, do akej miery? Ako postupovať v prípadoch odmietnutého poistného plnenia z titulu trestnej činnosti právnickej osoby?   
  3. Prevenčné opatrenia u klientov. Môže poisťovňa preniesť časť rizika TZPO na klienta, ak áno do akej miery? Aké sú možnosti poisťovne požadovať od klienta aktualizáciu dát a/alebo prevenciu TZPO?

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043