NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH - reálne príklady z praxe a nastavenie opatrení na ich prevenciu a detekciu

 • Cena kurzu
  362.4€
 • Najbližší termín
  24. 04. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH - reálne príklady z praxe a nastavenie opatrení na ich prevenciu a detekciu

Ciele

Oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch. Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Predstaviť význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. Na reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov, manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov (najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah seminára

1. Podvod - všeobecný úvod do problematiky.

 • Čo je podvod
 • Základné typy podvodov
 • Motivácia k spáchaniu podvodu

 2. Najnovšie trendy v podvodoch

 • Škody spôsobené hospodárskou kriminalitou
 • Spôsoby odhalenia podvodu
 • Zdroje informácií o podvodoch
 • Najpoužívanejšie opatrenia proti podvodom
 • Typický páchatelia
 • Dôvody pre neoznámenie podvodu

 3. Reálne príklady z bankovej praxe

 • „Modus Operandi“ – popis jednotlivých skutočných podvodov
 • Rozbor motivácie k spáchaniu podvodu
 • Určenie nedostatkov v rámci kontrolných mechanizmov

 4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení

 • Analýza typu podvodu a navrhnutie prevencie

 5.Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení

 • Analýza typu podvodu a navrhnutie detekcie

 6.     Otázky a diskusia

Lektori

Ing. Miroslav Supek, senior konzultant v spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., špecialista na oblasť podvodov, AML a compliance.

Dĺžka trvania

1deň

Aktuálne termíny

24. 04. 2013 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

302 € bez DPH
362.4 € s DPH

Variabilný symbol

0776

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.