Komunikačný kufrík audítora - workshop

Komunikačný kufrík audítora - workshop

Ciele

Formou moderačného workshopu identifikovať silné stránky a úspešne zvládnuté zručnosti účastníkov, ale aj konkrétne potreby zlepšenia foriem a techník vedenia rozhovorov s auditovanými, aby im umožnili získať a analyzovať relevantné informácie. Naučiť účastníkov prekonávať / riešiť problémy a zefektívniť vlastnú prácu.

Pomocou simulácie modelových situácií s účastníkmi, následnej analýzy a hodnotenia účastníkov navrhnúť praktické odporúčania na zlepšenie zručnosti viesť rozhovor.

Účastníci

Interní audítori, vedúci útvarov interného auditu a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú zdokonaliť zručnosti potrebné pre efektívnu prípravu a vedenie audítorských rozhovorov. Taktiež pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali tréning „Komunikačný kufrík audítora“.

Obsah seminára

8:30 – 11:30
  • Ÿ  Ako konkrétne sa mi v práci audítora darí využívať poznatky a zručnosti získané na tréningu „Komunikačný kufrík audítora“?   (identifikácia silných stránok a úspechov)
  • Ÿ  Čo potrebujem zlepšiť? (subjektívne, objektívne)
  •   prekonávanie komunikačných bariér (možnosti, ukážky, nácvik...)
  • Ÿ  princípy úspešného vyjednávania, odporúčania pre efektívnu komunikáciu
  • Ÿ  konkrétne tipy pre individuálne zlepšenie
11:30 – 12:30  obed
12:30 – 15:30
  • Ÿ  praktický nácvik techník a foriem riešenia problémov
  • Ÿ  vyhodnotenie a navrhnutie praktických odporúčaní na zlepšenie práce

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, skúsená lektorka a odborníčka na problematiku komunikácie, autorka vzdelávacích programov.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043