Interný audit - postupy a procesy

 • Cena kurzu
  201€
 • Najbližší termín
  27. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Interný audit - postupy a procesy

Ciele

Oboznámiť účastníkov s audítorskými nástrojmi a technikami, ktoré môžu použiť pri  audite  procesov  organizácie, za účelom rýchleho diagnostikovania stavu organizácie a návrhu najvhodnejších postupov terapie. Ukážky príkladov využitia týchto techník v praxi.

Účastníci

Seminár je vhodný pre vedúcich oddelení interného auditu a členov auditného výboru, interných audítorov a pracovníkov oddelení vnútornej kontroly, pre vedúcich oddelení riadenia kvality a špecialistov riadenia rizík.

Obsah seminára

 • nástroje a techniky používané internými audítormi v bankovom audite,
 • techniky mapovania procesov,
 • identifikácia kľúčových cieľov a výstupov procesov,
 • riziková  analýza  procesov,  identifikácia kľúčových rizikových indikátorov ako báza pre identifikáciu procesov,
 • hodnotenie  efektívnosti  riadenia  rizík  v  procese  - analýza   základných príčin   ("root  cause")  hlavných  rizík  procesu,
 • hodnotenie  rôznych  scenárov  opatrení  na minimalizáciu  rizík  z hľadiska  ich  účinnosti  vo  väzbe  na  efektívne  plnenie  cieľov procesu.

Lektori

Ing. Monika Veverková Bernátová, senior interný auditor. V súčasnosti pracuje na pozícii metodik divízie Interný audit v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

167.5 € bez DPH
201 € s DPH

Variabilný symbol

1820

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.